STATUT PRZEDSZKOLA NR 78 W WARSZAWIE
Warszawa 05.09.2022r.
SPIS TREŚCI:

Rozdział I – Postanowienia Ogólne……………………………………………………………1
Rozdział II – Cele i zadania przedszkola………………………………………………………4
Rozdział III – Sposób realizacji zadań przedszkola……………………………………………6
Rozdział IV – Bezpieczeństwo……………………………………………………………….15
Rozdział V – Współdziałanie z rodzicami……………………………………………………18
Rozdział VI – Organy przedszkola……………………………………………………………20
Rozdział VII – Organizacja pracy przedszkola………………………………………………26
Rozdział VIII – Zasady Odpłatności…………………………………………………………28
Rozdział IX – Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola…………………………………..29
Rozdział X – Wychowankowie przedszkola…………………………………………………37
Rozdział XI – Postanowienia końcowe………………………………………………………40

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Przedszkole jest placówką publiczną, ogólnodostępną, działającą jako jednostka budżetowa.
Pełna nazwa przedszkola brzmi:
Przedszkole Nr 78
Siedziba Przedszkola znajduje się w:
02-156 Warszawie
ul. Lechicka 12D
Przedszkole prowadzi stronę internetową – www.przedszkole78.pl
Adres e-mail przedszkola: p78@eduwarszawa.pl
Adres e-mail dyrektora placówki KWaleczko@eduwarszawa.pl
1
Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany
skrót nazwy.
Organem prowadzącym przedszkole jest:
Miasto Stołeczne Warszawa
Urząd Dzielnicy Włochy
02- 133 Warszawa
Al. Krakowska 257
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:
Mazowiecki Kurator Oświaty
Al. Jerozolimskie 32
00 – 024 Warszawa
Podstawy prawne
§ 2
Przedszkole działa na podstawie:
1.Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm) i
przepisów wydanych na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych.
2. Niniejszego statutu;
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) ze zmianami
i przepisów wydanych na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r. poz. 1915 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2021r. poz. 1082).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. 2020
Nr 1604).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U poz. 502).
2
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz.1551 oraz z 2021 r. poz. 1618)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkoły podstawowej , w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym , kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia ,
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356, z 2018 r. poz.1679 oraz z 2021 r. poz.
1533)- załącznik nr 1.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2020 r.,
poz.1309).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616, z 2020 r. poz. 1537 oraz z
2021 r. poz. 1571).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz.1635).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r., poz.1280).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i
opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1743).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r w sprawie kształcenia
osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które
pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U.
2020r. poz.1283).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r . zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach (Dz.. U. Poz. 1147).
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych służąca stosowaniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)
3

ROZDZIAŁ I
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
Cele i zadania
§ 3
1. Celem funkcjonowania przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka w
procesie opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. W efekcie takiego wsparcia dziecko
powinno osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Przedszkole
pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców
(opiekunów prawnych).
2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej
podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
3. Przedszkole umożliwiania dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji
i ochrony zdrowia.
4. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy
nauczycieli. Ponadto może organizować formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz
zapewnia opiekę i kształcenie specjalne dla dzieci niepełnosprawnych.
Najważniejsze cele i zadania:
1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i
poznawczym obszarze jego rozwoju.
2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
w poczuciu bezpieczeństwa.
3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności
korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji.
5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do
poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z
poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do
samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
4
8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o
zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających
się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do
intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu,
środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej
dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości
oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju
dziecka.
11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów
techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania
intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
12. Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), różnymi środowiskami,
organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców (prawnych opiekunów) za źródło
istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości
dziecka.
13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania
przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w
przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań
wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), realizowanych
treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka
zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do
osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
16. Podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej dzieci.
17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
18. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do
zdiagnozowanych potrzeb w toku bieżącej pracy oraz w formach poza grupą przedszkolną.
19. Zapewnienie opieki, wychowania i kształcenia specjalnego niepełnosprawnym
wychowankom.
5

ROZDZIAŁ III
SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA
Sposób realizacji podstawy programowej
§ 4
1. Przedszkole prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci na
podstawie programów wychowania przedszkolnego zawierających podstawę programową
wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu jej realizacji.
2. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program opracowany samodzielnie lub z zespołem
nauczycieli lub program innego autora (autorów).
3. Dyrektor ustala zgodność programu z podstawą programową oraz dostosowanie programu
do potrzeb i możliwości dzieci dla których jest przeznaczony. Czynność tę może dyrektor
przeprowadzić osobiście lub powołać do tego celu zespół nauczycieli mianowanych lub
dyplomowanych lub może skorzystać z opinii wystawionej przez doradcę metodycznego
wychowania przedszkolnego.
4. Program może wykraczać poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.
5. Dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
6. Programy dopuszczone w przedszkolu stanowią zestaw programów wychowania
przedszkolnego.
7. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, z
uwzględnieniem zdiagnozowanych potrzeb i możliwości dzieci.
8. Wspomaganie rozwoju dziecka realizują nauczyciele wykorzystując do tego każdą
sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i
niekierowane. Podstawową forma aktywności jest zabawa.
9. W trakcie realizacji procesu edukacyjnego nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne
metody, zasady i formy wychowania przedszkolnego odpowiednie do wieku, potrzeb i
możliwości dzieci.
10. Ponadto, w toku bieżącej pracy nauczyciele indywidualizują sposób oddziaływania
odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka,
a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia
niepełnosprawności.
11. Nauczyciele systematycznie informują rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w
rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania
przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w
danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.
12. Informację o gotowości do nauki w szkole przekazuje się rodzicom (prawnym
opiekunom) w formie pisemnej do 30 kwietnia.
6
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
§ 5
1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych
dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu
w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego
aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
3. Potrzeba udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej może wynikać
w szczególności:
 z niepełnosprawności;
 z zaburzeń zachowania i emocji;
 ze szczególnych uzdolnień;
 ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 z choroby przewlekłej;
 z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 z niepowodzeń edukacyjnych;
 z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny;
 sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
 środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za
granicą.
4. Nauczyciele przedszkola mają obowiązek:
a. rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dzieci;
b. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
c. rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w
życiu przedszkola;
d. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu
podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
e. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym w szczególności
w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających
funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań
podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci oraz planowania dalszych działań.
7
5. Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne, których celem jest:
a. rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka;
b. wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie
wczesnej interwencji.
6. W ostatnim roku pobytu w przedszkolu nauczyciele dokonują analizy i oceny gotowości
szkolnej na podstawie przeprowadzonych obserwacji.
7. Jeżeli w toku tych czynności ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne ustalą, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologicznopedagogiczną, udzielają natychmiast tej pomocy w toku bieżącej pracy i informują o tym
dyrektora przedszkola.
8. Dyrektor we współpracy z nauczycielami planuje i koordynuje pomoc psychologicznopedagogiczną w ramach bieżącej pracy z dzieckiem oraz jako zintegrowane działania
nauczycieli i specjalistów, a także w następujących formach:
a. zajęcia rozwijające uzdolnienia – dla dzieci szczególnie uzdolnionych;
b. zajęcia specjalistyczne:
 korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w
tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 logopedyczne dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności
językowych;
 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – dla dzieci przejawiających
trudności w funkcjonowaniu społecznym;
 inne zajęcia o charakterze terapeutycznym – dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z
aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola;
 zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego – dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na
trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą
realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem
przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich
specjalnych potrzeb edukacyjnych. Forma ta wymaga opinii poradni psychologicznoporady i konsultacje.
9. Formy pomocy, wymiar godzin oraz okres udzielania ustala dyrektor przedszkola
w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący przedszkole.
10. Dyrektor może wyznaczyć koordynatora, który będzie wykonywał zadania w zakresie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
11. Nauczyciele i specjaliści oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski
dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.
8
12. W przypadku, gdy z wniosków wynika, że pomimo udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolu, nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu,
dyrektor przedszkola, za zgodą rodziców, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o
przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka.
13. Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z
zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i
przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
14. Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o objęciu ich dzieci
formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym wskazuje formę, wymiar godzin i
okres udzielania tej pomocy.
15. Procedura opisana w punktach 9-14 dotyczy także przypadków, gdy dziecko posiada
opinię poradni lub orzeczenie o indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniu
wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, z tym, że podczas planowania sposobu
udzielania pomocy uwzględnia się zalecenia zawarte w orzeczeniu lub opinii.
16. Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci oraz
nauczycielom. Pomoc udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na
wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania
efektywności pomocy udzielanej dzieciom. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla rodziców i nauczycieli:
a. porady
b. konsultacje
c. warsztaty
d. szkolenia
17. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i
nieodpłatne.
18. Pomoc może być udzielana z inicjatywy:
 dziecka;
 rodziców dziecka (prawnych opiekunów);
 dyrektora przedszkola;
 nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
 poradni;
 asystenta edukacji romskiej;
 pomocy nauczyciela;
 pracownika socjalnego;
 asystenta rodziny;
9
 kuratora sądowego;
 organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i
młodzieży.
19. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w formach wymienionych w punkcie 8
jest dokumentowana w odrębnych dziennikach. Zasady prowadzenia dzienników pomocy
psychologiczno-pedagogicznej są określone w odrębnych przepisach.
Opieka i kształcenie dzieci niepełnosprawnych
§ 6
1. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
2. Przedszkole zapewnia:
a. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
b. warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;
c. zajęcia specjalistyczne;
d. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;
e. integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;
f. przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.
3. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor
powołuje zespół składający się z nauczycieli oraz specjalistów, którzy będą pracować z
dzieckiem.
4. Zadaniem zespołu jest koordynowanie udzielania pomocy w oparciu o indywidualny
program edukacyjno-terapeutyczny. Program ten opracowuje zespół na podstawie zaleceń
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej ocenie
funkcjonowania dziecka.
5. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania
przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.
6. W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub
wynikających z wielospecjalistycznej oceny, w programie może być wskazana potrzeba
realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego indywidualnie z dzieckiem lub w
grupie liczącej do 5 dzieci.
7. Zespół dwa razy w roku dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka i w
miarę potrzeb modyfikuje program.
10
8. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, przedszkole
zatrudnia dodatkowo specjalistów lub nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie
pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub
pomoc nauczyciela, w zależności od zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane jest ze względu na inne niż
wymienione powyżej niepełnosprawności, za zgodą organu prowadzącego, w przedszkolu
można zatrudniać dodatkowo ww. osoby w celu współorganizowania kształcenia dzieci
niepełnosprawnych.
9. Dyrektor wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w
programie, które będzie realizował nauczyciel – pedagog specjalny wspólnie z nauczycielem
grupy lub samodzielnie, a także zadania dla specjalistów i pomocy nauczyciela.
10. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo udziału w spotkaniach zespołu, otrzymują
kopie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka oraz programu.
11. Zajęcia realizowane w ramach kształcenia specjalnego są dokumentowane wg odrębnych
przepisów.
Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej
§ 7
1. Przedszkole umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej poprzez:
a. zajęcia w języku polskim;
b. realizację treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego regionu i kraju;
c. przedszkole realizuje zajęcia religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów),
podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica w
pisemnej formie. Życzenie udziału w zajęciach religii może być odwołane pisemnie w
każdym czasie. Organizacja religii jest możliwa przy zgłoszeniu co najmniej 7 uczniów.
2. Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność
przedszkola poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i procedur,
ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców (prawnych opiekunów).
Organizacja zajęć dodatkowych
§ 8
1. Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe.
2. Rodzaj zajęć dodatkowych oraz ich częstotliwość jest uzgadniana z organem prowadzącym
przedszkole.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
11
4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
5. Zajęcia dodatkowe są bezpłatne.
Warunki lokalowe, baza
§ 9
1. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość
korzystania z:
a. 6 sal przedszkolnych – miejsce prowadzenia zajęć w zakresie opieki, wychowania i
kształcenia;
b. gabinetu psychologiczno – logopedycznego;
c. pomieszczeń sanitarno-higienicznych;
d. szatni.
2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego – miejsce
aktywności ruchowej i obserwacji przyrodniczych.
3. Przedszkole zapewnia odpowiednie pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla wychowanków
– bezpieczne i odpowiednie do zabawy i realizacji przyjętych programów.
4. Przedszkole posiada kuchnię z zapleczem.
Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w okresie
czasowego ograniczenia jej funkcjonowania
§ 10
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola zadania dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość.
2. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor przedszkola nr 78 w
Warszawie
3. Podstawowym narzędziem komunikacji między nauczycielami, uczniami i ich rodzicami
jest strona internetowa przedszkola www.przedszkole78.pl oraz poczta elektroniczna.
4. Dopuszcza się inne metody komunikacji (wskazane na stronie internetowej przedszkola
np.facebook, massenger, sms, telefon) przyjęte wspólnie przez nauczyciela, wychowanków i
rodziców danej grupy.
5. W Przedszkolu 78 w Warszawie ustala się jednolity system kształcenia na odległość w formie
zakładek na stronie internetowej jako obszaru roboczego do współpracy nauczycieli,
rodziców i wychowanków, gromadzenia propozycji zabaw i zadań.
6. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do umieszczania w przygotowanych zakładkach
grupowych i tematycznych materiałów edukacyjnych propozycji zabaw, prac plastycznych,
ćwiczeń motoryki dużej i małej, zadań rozwijających mowę i myślenie, ćwiczeń
12
gimnastycznych, elementów tańca itp. a także informacji dotyczących metod i form realizacji
omawianych treści programowych.
7. Wychowawca grupy przekazuje informacje jako propozycje do wykorzystania przez
rodziców.
8. Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne (terapia, logopedia) zobowiązany jest
indywidualnie ustalić metody i formy pracy z wychowankiem dostosowując je do możliwości
dziecka wynikających ze wskazań po diagnozie.
9. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane
w szczególności z zastosowaniem:
a. materiałów dostępnych na stronach MEN,
b. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
c. innych niż wymienione w lit. a,b materiałów wskazanych przez nauczyciela
(np. platformy ),
10. Dobór narzędzi przy kształceniu na odległość powinien uwzględniać aktualne zalecenia
medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, Przedszkole 78 w Warszawie
telewizor, telefon) i ich dostępności w domu dziecka, wiek i etap rozwoju dziecka, a także
sytuację rodzinną.
11. Dzieci w wieku 3-5 lat zachęcane są do realizacji zadań, wynikających z podstawy
programowej wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość przyjętych w przedszkolu.
12. Dzieci w wieku 6 lat zobowiązane są do realizacji zadań wynikających z obowiązku
rocznego przygotowania przedszkolnego, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość przyjętych w przedszkolu.
13. Rodzice, których dzieci nie mają dostępu do wymaganych warunków technicznych
kształcenia na odległość, mają obowiązek poinformowania o trudnościach wychowawcę
grupy lub dyrektora przedszkola.
14. Dla dzieci bez dostępu do komputera, internetu nauczyciele ustalają alternatywną formę
przekazania materiałów do nauki np. przez przygotowanie zestawu materiałów edukacyjnych.
15. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych grupach
powinien uwzględniać w szczególności:
a. równomierne obciążenie dzieci w poszczególnych dniach tygodnia,
b. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c. możliwości psychofizyczne dzieci,
d. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
16. Analizę zagadnienia, zadania do wykonania nauczyciel umieszcza na stronie internetowej
przedszkola po skonsultowaniu treści z dyrektorem przedszkola.
13
17. Zagadnienia dla dzieci powinny być tak dobrane, aby można było wykorzystywać pomoce
i materiały dostępne w domu i tak, by czas wykonania polecenia nie wymagał od nich zbyt
długiego czasu korzystania z narzędzi multimedialnych.
18. Nauczyciele są zobowiązani do kontrolowania ilości przekazywanych zagadnień
dzieciom.
19. Nauczyciele zobowiązani są do codziennego, zgodnie z pięciodniowym tygodniem pracy,
odbierania poczty służbowej lub wiadomości wysłanych przez komunikator.
Są w stałej gotowości do pracy w ramach swojego tygodniowego pensum obowiązującego
przed wejściem rozporządzenia a pozostałe godziny z 40 godzinnego tygodnia pracy
wykorzystują na przygotowanie materiałów dydaktycznych na stronę internetową i wykonują
inne czynności związane z przygotowaniem zajęć, samokształceniem i doskonaleniem
zawodowym.
20. Każdy rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia w formie
ustalonej między nauczycielem a rodzicami (np. Facebook, messenger, telefon, poczta
służbowa).
21. Nauczyciele specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania
sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości dzieci, w tym wynikających z
indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
22. Terapeuci i logopeda prowadzą konsultacje dla dzieci i/lub rodziców w terminie zgodnym
z czasem pracy. Formę konsultacji ustalają specjaliści z dyrektorem i rodzicami dzieci.
23. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji realizowanego programu wychowania
przedszkolnego tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.
24. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych, terapeuci, logopeda, psycholog, pedagog
specjalny, nauczyciel języka angielskiego i katecheta dokumentują pracę na kartach pracy
zdalnej.
25. Informacja o metodach, sposobach i formach realizacji treści programowych nauczyciele
umieszczają w zakładkach przygotowanych dla każdej grupy tam też umieszczają
zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne dla grupy.
26. W okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola i kształcenia na odległość
frekwencja wychowanków nie jest odnotowywana.
27. Karty pracy zdalnej będą podstawą zaliczenia do wymiaru godzin pracy, realizowanych z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Karty pracy zdalnej wysyłamy na
koniec każdego tygodnia pracy.
28. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą
przez podejmowanie przez dziecko aktywności określonych przez nauczyciela na stronie
internetowej przedszkola. Potwierdzeniem zapoznania się ze wskazanym materiałem będą
obserwacje diagnozujące przeprowadzone przez nauczycieli po powrocie wychowanków do
przedszkola.
14
29. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności dzieci 6 letnich odbywać się będzie w formach
przyjętych w Informacji o gotowości szkolnej, z zastrzeżeniem, że sposób zastosowania danej
formy musi uwzględniać wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość.
30. Nauczyciel diagnozujący dziecko, w tym dziecko kończące edukację w przedszkolu, musi
uwzględniać pojawiające się trudności techniczne w związku z kształceniem na odległość i
dostosować sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności do indywidualnych sytuacji.
ROZDZIAŁ IV
BEZPIECZEŃSTWO
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi
§ 11
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do
wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem
istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu
w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – pod względem fizycznym jak i
psychicznym,
stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p poż.
2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i
wypoczynku a w szczególności:
a. sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz
powierzchnię użytkową,
b. wyposażenie, w tym meble, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadają atesty i certyfikaty,
c. przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej,
d. w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania
pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania.
3. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe
w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom
upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
 W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby
dorosłej.
 W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi pomaga nauczycielowi doraźnie woźna
oddziałowa lub pomoc nauczyciela.
 Przy wyjściu poza teren przedszkola zapewnia się opiekę nie mniej niż dwóch
opiekunów dla grupy liczącej 25 dzieci.
 Każde wyjście poza teren przedszkola odnotowuje się w zeszycie wyjść lub na karcie
wycieczki wraz z podpisem nauczyciela odpowiedzialnego za bezpieczeństwo.
Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim
urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci,
15
nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając
dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.
Postępowanie w sytuacjach szczególnych.
Wypadki
§ 12
1. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż.
oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
2. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą
pomoc przedmedyczną, oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.
3. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
 rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka;
 organ prowadzący przedszkole;
 pracownika służby bhp;
 społecznego inspektora pracy;
 radę rodziców.
4. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora
i kuratora oświaty.
5. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora
sanitarnego.
6. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego
pracownik przedszkola.
7. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i
prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami.
8. Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą
rodziców (prawnych opiekunów).
9. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe,
bajko terapię z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na
drodze, sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach z
nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami, środkami
chemicznymi i innymi.
10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi
podmiotami np. z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną.
16
Wycieczki
§ 13
1. Przedszkole może organizować wycieczki i inne wyjazdy z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany do
wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.
2. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych).
Wyjątkiem są krótkie, piesze wycieczki będące uzupełnieniem realizowanego programu
wychowania przedszkolnego np. do parku, na pocztę, itp.
4. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko
kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor
przedszkola.
5. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników
pedagogicznych przedszkola o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form
krajoznawstwa i turystyki.
6. Kierownik wycieczki opracowuje program i regulamin wycieczki, zapoznaje uczestników z
zasadami bezpieczeństwa, określa zadania opiekunów, zapewnia apteczkę, sprzęt i
ekwipunek, czuwa nad bezpiecznym przebiegiem wycieczki. Przedszkole może posiadać
dodatkową, zgodną ze statutem procedurę w zakresie organizacji wycieczek poza siedzibę
przedszkola.
7. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci mających problemy w czasie poruszania się
pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego
sprawowania opieki.
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
§ 14
1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące
zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
1) Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub ich prawni opiekunowie;
2) Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod
opiekę nauczyciela;
3) Rodzice (prawnych opiekunów) mogą pisemnie upoważnić inną pełnoletnią osobę do
przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola – przedkładając upoważnienie
nauczycielom prowadzącym oddział. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i
17
imię osoby upoważnionej, adres zamieszkania, oraz serię i numer dowodu osobistego, numer
telefonu oraz oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych;
4) Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument
tożsamości wskazany w upoważnieniu i na żądanie okazać go;
5) Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola lub za
pośrednictwem innego pracownika przedszkola;
6) Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo
dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;
7) Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w
przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może ona zapewnić
dziecku bezpieczeństwa (podejrzenie, że ta osoba jest pod wpływem alkoholu lub środków
odurzających);
8) O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora
przedszkola. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności
dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami);
9) Odmowa wydania dziecka z ww. powodu może także dotyczyć rodzica (prawnego
opiekuna). W tej sytuacji nauczyciel, próbuje kontaktować się z drugim rodzicem w celu
odebrania dziecka oraz powiadamia o tym fakcie dyrektora (prawnego opiekuna);
10) Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia
przedszkola. Jeżeli tego nie uczynią nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu
policji i dyrektora podejmuje działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych
podmiotów instrukcji;
11) Życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) dotyczące nie odbierania dziecka z
przedszkola przez jednego z rodziców musi być poświadczone wyrokiem sądowym;
12) W kwestiach spornych dotyczących odbierania dziecka z przedszkola przez osoby
wcześniej upoważnione, nauczyciel odmawia wydania dziecka do czasu uregulowania
sytuacji prawnej dotyczącej sprawowania opieki nad dzieckiem przez Sąd Rodzinny.
13) Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w
czasie pobytu dziecka w przedszkolu rodzic (prawny opiekun) jest zobowiązany do odebrania
dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać
do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia.

ROZDZIAŁ V
WSPÓŁDZIAŁANIE Z RODZICAMI
Formy współpracy przedszkola z rodzicami
§ 15
1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu
skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego
indywidualnego rozwoju.
18
2. Pisemne informacje o rozwoju dziecka wydaje się wyłącznie na wniosek Sądu Rodzinnego
i innych instytucji działających na rzecz dziecka i jego rodziny.
3. Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami (prawnymi
opiekunami):
a. zebrania grupowe – na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb;
b. dzień informacji – konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem;
c. rozmowy i konsultacje z dyrektorem i wicedyrektorem – w godzinach pracy
administracyjnej;
d. zajęcia otwarte;
e. formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców (prawnych opiekunów) takie
jak warsztaty, szkolenia, porady, konsultacje nauczycieli i specjalistów;
f. uroczystości i spotkania okolicznościowe – według kalendarza imprez;
g. festyny rodzinne.
4. Godziny dostępności nauczycieli w placówce
a. nauczyciel obowiązany jest do dostępności w placówce w celu udzielania wychowankom i
ich rodzicom konsultacji wg potrzeb,
b. nauczyciele udzielają konsultacji w zakresie spraw dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych,
c. udział wychowanków i ich rodziców w konsultacjach jest dobrowolny,
d. konsultacje mogą być grupowe i indywidualne,
e. szczegółowy harmonogram i zakres konsultacji dla wychowanków i ich rodziców jest
ustalany w każdym roku szkolnym i podawany do wiadomości nauczycieli, uczniów i ich
rodziców,
f. konsultacje indywidualne wymagają wcześniejszego zadeklarowania nauczycielowi
zamiaru obecności,
5. W przedszkolu jako organ przedszkola działa Rada Rodziców.
Prawa rodziców
§ 16
1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
a. zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz współdziałania w jego
realizacji,
b. planowych systematycznych spotkań z nauczycielami oddziału,
c. uzyskiwania na bieżąco informacji na temat swojego dziecka oraz postępów w jego
rozwoju,
d. uzyskania informacji na temat stanu gotowości szkolnej swojego dziecka,
19
e. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy
przedszkola, w tym także podczas ewaluacji wewnętrznej,
f. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i
nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo w radzie rodziców oraz
podczas ewaluacji zewnętrznej,
g. korzystania z form współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami),
h. włączania się w organizację życia przedszkolnego,
i. życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy z zachowaniem tajemnicy jej treści
itp.
Obowiązki rodziców
§ 17
1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek czuwać nad prawidłową realizacją
obowiązku przedszkolnego dzieci sześcioletnich, w szczególności zapewnić uczestnictwo
dzieci w zajęciach.
2. Przedszkole oczekuje od rodziców (prawnych opiekunów):
a. bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka;
b. terminowego regulowania opłat;
c. przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki;
d. aktywnego współuczestniczenia w życiu przedszkola;
e. kultury zachowań w różnych sytuacjach na terenie placówki.

ROZDZIAŁ VI
ORGANY PRZEDSZKOLA
Organy przedszkola
§ 18
1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola
2) rada pedagogiczna
3) rada rodziców
Dyrektor
20
§ 19
1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli
oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Kompetencje dyrektora przedszkola:
1) kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;
2) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
3) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
4) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom
przedszkola;
5) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
6) jest przewodniczącym rady pedagogicznej;
7) prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej;
8) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
9) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu
wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ
sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w
razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór
pedagogiczny jest ostateczne;
10) powołuje zespoły zadaniowe do realizacji zadań statutowych przedszkola;
11) sprawuje nadzór pedagogiczny i przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa
razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola;
12) dokonuje oceny pracy nauczycieli;
13) wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczycieli,
14) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
15) gospodaruje majątkiem przedszkola i dba o powierzone mienie;
16) odpowiada za wykonywanie obowiązku związanego z systemem informacji oświatowej;
17) powierza po pozytywnym zaopiniowaniu przez organ prowadzący przedszkole i radę
pedagogiczną dodatkowe stanowiska kierownicze w przedszkolu;
18) dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego;
19) sprawuje opiekę nad wychowankami przedszkola oraz stwarza warunki harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
20) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i
nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
21
21) zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i
opiekuńczo-wychowawczych i odpowiada za poziom ich realizacji;
22) w przypadkach określonych statutem skreśla dzieci z listy wychowanków, po
wcześniejszym podjęciu takiej uchwały przez radę pedagogiczną;
23) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi
prowadzącemu;
24) ustala ramowy rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców;
25) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego dziecka;
26) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
27) ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów
zgodnych z posiadaną dokumentacją;
28) Dyrektor jako Administrator Danych Osobowych (ADO) w procesach przetwarzania
danych uwzględnia charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia
praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia.
Jednocześnie zatwierdza i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby
przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także
poddawane systematycznym przeglądom i aktualizacji:
29) realizuje ustawowe zadania zabezpieczenia i ustala zasady przetwarzania danych
osobowych , osób których dane dotyczą, w szczególności dane osobowe wychowanków,
rodziców oraz pracowników przedszkola i współpracowników przedszkola;
30) sprawuje nadzór poprzez określenie osoby/ podmiotu/ wykonawcy, realizującego przepisy
prawa ochrony danych osobowych w zakresie zadań wymienionych w ust.1 i pkt.1.
34) osoba/podmiot określony w pkt.2 podlega bezpośrednio administratorowi danych zgodnie
z przepisami o ochronie danych.
3. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z radą pedagogiczną, radą
rodziców oraz organem prowadzącym przedszkole i organem sprawującym nadzór
pedagogiczny.
4. Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.
5. Stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola.
6. Współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników.
7. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
22
8. W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wskazany przez dyrektora nauczyciel na
podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa.
Rada pedagogiczna
§ 20
1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor jako jej przewodniczący oraz wszyscy nauczyciele i
specjaliści zatrudnieni w przedszkolu.
2. Rada pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin.
3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po
każdym semestrze oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na
wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu
prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania,
zgodnie z regulaminem rady.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
1) Kompetencje rady pedagogicznej:
2) Kompetencje stanowiące:
a) zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym roczny plan pracy;
b) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
c) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych;
d) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do
przedszkola;
e) zatwierdza zmiany w statucie;
f) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad
przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy
przedszkola;
g) zatwierdza regulamin rady pedagogicznej.
3) Kompetencje opiniujące:
a) opiniuje organizację pracy przedszkola;
b) opiniuje projekt planu finansowego przedszkola;
c) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród
i wyróżnień;
d) opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
e) opiniuje programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do użytku w
przedszkolu.
23
4). Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:
a) przygotowuje ramowy rozkład dnia i wnioskuje do dyrektora o zatwierdzenie;
b) opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego przez organ
prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo konkurs nie wyłoni
kandydata;
c) opiniuje propozycje organu prowadzącego przedszkole dotyczącą zamiaru przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola;
d) opiniuje decyzje dyrektora przedszkola o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska
kierowniczego;
e) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego
stanowiska kierowniczego;
f) wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu
na stanowisko dyrektora przedszkola;
g) rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców;
h) deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym odwołanie od
oceny pracy nauczyciela.
6. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy jej członków.
7. Członków rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej
spraw omawianych na zebraniach, w szczególności informacje dotyczące konkretnych osób i
dzieci.
8. Do realizacji zadań statutowych przedszkola, dyrektor powołuje spośród członków rady
pedagogicznej zespoły nauczycieli. Powołanie zespołów może być na czas określony lub
nieokreślony. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora
przedszkola na wniosek tego zespołu.
9. Dyrektor przedszkola, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do
realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i
pracowników przedszkola. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące
pracownikami tego przedszkola.
10. Zespół zadaniowy określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.
Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym
zebrania rady pedagogicznej.
Rada Rodziców
§ 21
24
1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (prawnych
opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Radę rodziców tworzą przedstawiciele rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach
przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. Podczas wyborów jedno dziecko
reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun) .
4. Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.
5. Rada rodziców działa w oparciu o własny regulamin zgodny z ustawą prawo oświatowe i
statutem przedszkola.
6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
funduszy określa regulamin rady rodziców.
Zasady współdziałania organów przedszkola
§ 22
1. Organy przedszkola współpracują ze sobą mając na uwadze wspomaganie rozwoju dzieci,
ich dobro i bezpieczeństwo, a także jakość pracy przedszkola.
2. Dyrektor przedszkola gwarantuje pełny i prawidłowy przebieg informacji między organami
przedszkola.
3. W zebraniach rady rodziców może brać udział (z głosem doradczym) dyrektor przedszkola
i ewentualnie inni członkowie rady pedagogicznej.
4. W zebraniach rady pedagogicznej w miarę potrzeb i po wcześniejszym ustaleniu może brać
udział rada rodziców lub jej przedstawiciele.
5. Dyrektor przedszkola informuje radę pedagogiczną oraz radę rodziców o wynikach
ewaluacji zewnętrznej.
Sposób rozwiązywania sporów między organami i innymi podmiotami przedszkola
§ 23
1. Dyrektor przedszkola rozstrzyga wnoszone sprawy sporne pomiędzy organami z
zachowaniem prawa oraz dobra publicznego.
2. Wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola zgodnie z posiadanymi
kompetencjami.
3. Jeżeli uchwała statutowego organu jest niezgodna z obowiązującym prawem lub narusza
interesy przedszkola i nie służy rozwojowi jej wychowanków wstrzymuje jej wykonanie lub
informuje o niezgodności z przepisami prawa właściwy organ przedszkola i uzgadnia z nim
sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały lub sporu.
4. W przypadku braku uzgodnienia o którym mowa w punkcie 3, dyrektor przedszkola
przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu organowi (prowadzącemu lub
sprawującemu nadzór pedagogiczny).
25
5. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące funkcjonowania przedszkola zgodnie z
odrębnymi przepisami.
ROZDZIAŁ VII
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
Akusz organizacji przedszkola
§ 24
1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia.
2. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną zatwierdza organ
prowadzący Przedszkole.
3. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności:
1) liczbę oddziałów;
2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;
3) tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka obcego nowożytnego, jeśli stanowią one
zajęcia wyodrębnione;
4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
6) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z
informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć
prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;
7) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć
rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć
wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga,
psychologa, logopedę i innych nauczycieli.
4. Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez
zakładowe organizacje związkowe organowi prowadzącemu przedszkole.
26
5. Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego
roku.
6. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola do
dnia 30 września, organ prowadzący przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż w
terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.
7. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola po
dniu 30 września, organ prowadzący przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni od
dnia ich otrzymania.
Organizacja i czas pracy przedszkola
§ 25
1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia.
2. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 140
3. Z powodów organizacyjnych oddziały mogą być łączone z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa.
4. W okresie niskiej frekwencji wychowanków dyrektor przedszkola może zdecydować o
łączeniu grup pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa.
5. W przedszkolu można utworzyć łącznie 6 oddziałów.
6. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 a w oddziale 6 nie więcej niż 15
7. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez
organ prowadzący przedszkole.
8. Przedszkole czynne jest w dni robocze w godzinach od 7:00 do 17:30.
9. Czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godziny dziennie.
10. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu
nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań.
11. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do
czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.
12. Na każdy oddział dodatkowo zatrudnia się woźną oddziałową, która współpracuje z
nauczycielami w realizacji ich zadań. Względy organizacyjne dopuszczają jednak inne
rozwiązania.
13. Przedszkole odpowiednio do potrzeb środowiskowych może prowadzić:
 indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci, których
stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
27
14. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania
przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
Formy pracy
§ 26
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów
wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego
zestawu programów.
2. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci,
rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
3. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w
przedszkolu trwa 60 minut.
4. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć
dodatkowych i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne
przepisy.
ROZDZIAŁ VIII
ZASADY ODPŁATNOŚCI
Zasady odpłatności za pobyt w przedszkolu
§ 27
1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę czasie całodziennego
pobytu dziecka w placówce.
2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
28
3. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustalane są na podstawie uchwały Rady
m.st. Warszawy.
4. Dzieci mają możliwość korzystania z trzech posiłków.
5. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie
obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.
Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola.
6. Odpłatność za wyżywienie i przygotowanie posiłków pobierana jest od rodziców za każdy
miesiąc z góry, do 10-go każdego miesiąca.
7. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za
każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka, pod
warunkiem zgłoszenia tego faktu co najmniej w ostatnim dniu roboczym przed nieobecnością
lub do godziny 9.00 pierwszego dnia nieobecności. Zwrot następuje w następnym miesiącu
rozliczeniowym.
8. Personel przedszkola ma prawo do korzystania z wyżywienia na warunkach ustalonych
przez Radę m.st. Warszawy.
ROZDZIAŁ IX
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
Nauczyciele
§ 28
1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym odpowiednim
do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie
z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej
pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy.
Do zakresu zadań nauczyciela należy
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
2) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie
z dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości
i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji
w indywidualnej teczce;
5) ustalanie wniosków do indywidualizacji oddziaływań ze względu na potrzeby
i możliwości dzieci, w tym trudności, deficyty oraz zainteresowania i uzdolnienia;
29
6) dokonanie analizy gotowości szkolnej dzieci, które w danym roku podejmą naukę w klasie
I;
7) wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, indywidualizacji oddziaływań oraz
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy;
8) stosowanie metod i form wychowania przedszkolnego;
9) włączanie do praktyki pedagogicznej twórczych i nowoczesnych metod nauczania i
wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci;
10) współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologicznopedagogiczną, zdrowotną, inną, odpowiednią do potrzeb i sytuacji społecznej dziecka;
11) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich
kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia
zawodowego;
12) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o
estetykę powierzonej sali przedszkolnej;
13) udział w pracach rady pedagogicznej zgodnie z regulaminem i kompetencjami rady
pedagogicznej;
14) udział w pracach zespołów zadaniowych zgodnie z powołaniem dyrektora;
15) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających
w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i
uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania
i rozwoju;
16) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
17) zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp;
18) realizacja uchwał i wniosków rady pedagogicznej, wniosków i zaleceń dyrektora oraz
osób kontrolujących;
19) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola a wynikających
z bieżącej działalności placówki.
Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje
kontakt z ich rodzicami w celu wspierania rozwoju dziecka na miarę jego możliwości
i potrzeb. Informacji dotyczących dzieci udzielają rodzicom wyłącznie dyrektor
i nauczyciele. Kompetencji takich nie posiadają pracownicy niepedagogiczni;
Nauczyciel współpracuje z nauczycielem współprowadzącym grupę w zakresie planowania
pracy, realizacji oraz analizy podjętych działań, ustalania i wdrażania wniosków odnoszących
się do grupy oraz poszczególnych dzieci;
1. Nauczyciel współpracuje z pracownikami niepedagogicznym oraz specjalistami
zatrudnionymi w przedszkolu na rzecz wspierania rozwoju dzieci;
30
2. Nauczyciel ma prawo:
1) Wyboru lub opracowania programu;
2) Doboru pedagogicznych zasad, metod i form pracy odpowiednio do potrzeb
i możliwości dzieci;
3) Korzystania z uprawnień przysługujących nauczycielom i pracownikom zawartych w
odrębnych przepisach;
4) Rozwoju i awansu zawodowego;
5) Korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora,
rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
6) Nauczyciel dokonuje ewaluacji pracy własnej oraz wdraża podjęte wnioski na rzecz
własnego rozwoju zawodowego.
Specjaliści
§ 29
1. Przedszkole ma obowiązek zatrudniać nauczycieli specjalistów w zależności od potrzeb
w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego.
2. Zadania specjalistów:
1) Do zadań psychologa w przedszkolu należy:
a. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron
dzieci;
b. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci;
c. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb;
d. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym
dzieci;
e. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
f. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
g. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.
2) Do zadań logopedy w przedszkolu należy:
a. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia
stanu mowy dzieci;
31
b. prowadzenie terapii logopedycznej;
c. prowadzenie porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy
dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
d. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
e. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.
3) Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:
a. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
b. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć
o charakterze terapeutycznym;
c. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym
dzieci, we współpracy z rodzicami uczniów;
d. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.
4) Do zadań pedagoga specjalnego należy:
1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi
specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
a) rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia
aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola oraz dostępności, o której
mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami,
b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów
oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym
barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu
przedszkola,
c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,
d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków
dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne,
odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne ucznia;
2) współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu
edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
32
a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich
funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego
uczestnictwo w życiu przedszkola,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,
d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i
nauczycielom;
5) współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami ( m.in. poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi
przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela,
pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny);
6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie wymienionych wyżej zadań.
Pracownicy niepedagogiczni
§ 30
1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
2. Podstawowym zadaniem pracowników niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego
działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie
i czystości.
3. Wszyscy pracownicy są zobowiązani natychmiast reagować na:
1) wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa
dzieci,
2) osoby postronne, przebywające na terenie Przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora.
3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala dyrektor
Przedszkola.
4. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy
5. Do zadań pracowników administracji i obsługi należy przetwarzanie danych osobowych
wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją przetwarzania i
zabezpieczenia danych.
Obowiązki pracowników niepedagogicznych:
1. Pomoc nauczyciela
a. Podlega bezpośrednio dyrektorowi.
b. Współpracuje z nauczycielem w zapewnieniu dzieciom opieki i bezpieczeństwa oraz
pomaga nauczycielowi w realizacji zadań statutowych i programowych, w tym:
33
 bierze udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć i dekorowaniu sal
 pomaga dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i
wyjściem na spacer
 sprząta po dzieciach mających problemy z kontrolą czynności fizjologicznych, w
nagłych rozstrojach zdrowotnych itp.
 pomaga przy karmieniu dzieci słabo jedzących
 pomaga w innych sytuacjach tego wymagających
 ponosi odpowiedzialność za podopiecznych w chwilach krótkotrwałych nieobecności
nauczycielek np. pobytu w toalecie, itp.
2. Woźna oddziałowa
a. Podlega dyrektorowi.
b. Współpracuje z nauczycielami w zakresie zapewnienia dzieciom opieki
i wychowania dzieci, w szczególności:
 pomaga dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się
 pomaga w opiece podczas spacerów i wycieczek
 bierze udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć i dekorowaniu sal
 sprząta po dzieciach mających problemy z kontrolą czynności fizjologicznych,
w nagłych rozstrojach zdrowotnych
 pomaga w innych sytuacjach tego wymagających
 ponosi odpowiedzialność za podopiecznych w chwilach krótkotrwałych nieobecności
nauczycielek np. podczas pobytu w toalecie, itp.
c. W zakresie organizacji posiłków odpowiada za:
 przynoszenie naczyń do sali przed posiłkiem
 rozdawanie (3 razy dziennie) właściwych porcji dzieciom, wg ilości określonych przez
normy żywieniowe
 dbałość o estetyczne podawanie posiłków
 podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia
 pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących
 przestrzeganie zasad dobrej praktyki w zakresie higieny
d. W zakresie przestrzegania bezpieczeństwa i zasad higieny odpowiada za:
 odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do
utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi, zgodnie z opracowanymi
procedurami
 właściwe reagowanie na niebezpieczne zachowania podopiecznych
 pomoc przy odprowadzaniu i przyprowadzaniu dzieci do i z sali
 zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu
 monitorowanie obiektu pod kątem pojawiania się osób postronnych
 utrzymywanie rewirów wyznaczonych do sprzątania w należytej czystości
34
3. Kierownik gospodarczy
a. Stanowisko podlega bezpośrednio dyrektorowi
b. Wykonuje czynności dotyczące gospodarki materiałowo – magazynowej
 Nadzoruje i organizuje żywienie dzieci i personelu
 Prowadzi dokumentację i przestrzega zasad dobrej praktyki
 Prawidłowo zabezpiecza majątek ruchomy, pieczęcie i dokumentację oraz środki
pieniężne otrzymane do rozliczenia
 Sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń ( sprzęt, wyposażenie)
 Współdziała z dyrektorem w sprawach związanych z utrzymaniem
w należytym stanie tych pomieszczeń ( konserwacja, remonty)
 Prowadzi gospodarkę finansową, materialną i żywieniową przedszkola zgodnie z
obowiązującymi przepisami
 Dokonuje zakupów artykułów żywnościowych, środków czystości i sprzętu
 Sporządza jadłospisy i raporty żywieniowe, przestrzega stawki żywieniowej
 Nadzoruje przyrządzanie posiłków i przydzielania porcji żywieniowych dzieciom i
personelowi
 Przyjmuje odpłatności za przedszkole oraz inne wpłaty zależne od potrzeb
 Prowadzi magazyn, dokumentację magazynową i finansową zgodnie
z obowiązującymi przepisami
c. Współpracuje z księgowymi DBFO
 Prowadzi ewidencję przedmiotów trwałych i uczestniczy przy kasacji sprzętu
i spisie z natury
 Wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, wynikające
z organizacji placówki
4. Sekretarka
a. Podlega bezpośrednio dyrektorowi
b. Zakres odpowiedzialności i obowiązki:
 Prowadzenie kancelarii przedszkola i archiwum zgodnie z instrukcją,
 Prowadzenie zgodnie z przepisami prawa teczek akt osobowych pracowników i ich
uzupełnianie,
 Prowadzenie ewidencji czasu pracy, zwolnień, nieobecności ( urlopy, szkolenia, itp.),
 Sporządzanie zaświadczeń dla pracowników i przedkładanie do podpisu dyrektorowi,
 Sporządzanie wszelkich zaświadczeń i prowadzenie rejestru ich wydawania,
 Przygotowywanie listy dzieci na początku roku szkolnego i uzupełnianie ich
w trakcie roku szkolnego,
 Rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,
 Przekazywanie pism przychodzących dyrektorowi, a następnie zainteresowanym
osobom,
 Wysyłanie pism wychodzących z przedszkola,
35
 Przekazywanie pism do DBFO, WOW i Urzędu Dzielnicy zgodnie z poleceniem
dyrektora,
 Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS,
 W trybie natychmiastowym zawiadamianie dyrektora przedszkola o wszelkich
nieprawidłowościach,
 Obsługiwanie komputera, skanera, kserokopiarki oraz faksu,
 Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora związanych z działalnością
przedszkola.
5. Kucharz
a. Podlega bezpośrednio dyrektorowi i współpracuje z kierownikiem gospodarczym.
b. Jest bezpośrednim zwierzchnikiem pracowników kuchni.
c. Zakres obowiązków i odpowiedzialności:
 Udział w planowaniu posiłków dla dzieci i ich wykonywanie,
 Codzienne pobieranie produktów z magazynu do sporządzenia posiłków wg norm,
 Odpowiednie zabezpieczanie ich przed obróbką,
 Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzoru nad jej wykonaniem,
 Przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higieniczno –
sanitarnych i przepisów bhp, ppoż.,
 Natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi wszystkich usterek i nieprawidłowości
występujących na zapleczu kuchennym stanowiących zagrożenie zdrowia i
bezpieczeństwa,
 Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków,
 Wydawanie posiłków o wyznaczonych godzinach,
 Ścisłe przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków,
 Racjonalne wykorzystanie pobieranych produktów,
 Właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z przewidzianymi normami i zgodnie z
podanym stanem dzieci i personelu do żywienia w danym dniu,
 Zgodność kaloryczną przygotowywanych potraw z ich zaplanowaną wartością,
 Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami
Stacji Sanepidu,
 Dbałość o stan powierzonego sprzętu i narzędzi,
 Przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz w pomieszczeniach kuchennych
zgodnie z instrukcjami dobrej praktyki higienicznej,
 Przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy.
6. Pomoc kucharza
a. Stanowisko podlega dyrektorowi i bezpośrednio kucharzowi.
b. Zakres czynności służbowych i odpowiedzialności:
36
 Obróbka wstępna warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków,
tj. mycie, obieranie, czyszczenie,
 Odpowiednie zabezpieczanie produktów przed i podczas obróbki,
 Oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami,
 Rozdrabnianie warzyw i owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów
technologii i instrukcji wykorzystywanych maszyn gastronomicznych,
 Przygotowywanie potraw zgodnie z sugestiami kucharza,
 Przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad technologii i estetyki oraz zasad higienicznosanitarnych i przepisów bhp, ppoż.,
 Natychmiastowe zgłaszanie kucharzowi lub i dyrektorowi wszystkich usterek
nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa,
 Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków,
 Pomoc przy porcjowaniu posiłków,
 Pomoc przy wydawaniu posiłków o wyznaczonych godzinach,
 Przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków,
 Dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi,
 Przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz w pomieszczeniach kuchennych,
 Mycie naczyń i sprzętu kuchennego,
 Przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy,
 Doraźne zastępowanie kucharza w przypadku jego nieobecności
7. Dozorca
a. Podlega dyrektorowi i bezpośrednio kierownikowi gospodarczemu.
b. Zakres odpowiedzialności i obowiązki:
 Pilnowanie mienia przedszkolnego,
 Dokonywanie bieżących napraw sprzętu i urządzeń na terenie budynku i ogrodu
przedszkolnego,
 Dbanie o czystość i estetykę wokół budynku i na rabatach,
 Alarmowanie odpowiednich służb oraz dyrektora w przypadku zaistnienia stanu
zagrożenia zdrowia, życia lub mienia,
 Wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta państwowe,
 Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,
 Utrzymanie ładu i porządku w pomieszczeniach gospodarczych,
 Monitorowanie i ostrzeganie przed niebezpieczeństwem lub pojawieniem się osób
postronnych.
ROZDZIAŁ X
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
Wiek dziecka a pobyt w przedszkolu
37
§ 31
1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 – 6 lat.
2. Dziecko może przebywać w przedszkolu od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w
którym dziecko kończy 7 lat.
3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej
jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także
zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
5. Dzieci w wieku 6 l jest objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.
6. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do
przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W tym przypadku rodzice są zobowiązani
dostarczyć odroczenie od obowiązku szkolnego wydane przez dyrektora szkoły w obwodzie
której mieszka dziecko.
7. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie
dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
8. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły obwodu, w którym
dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w
przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest pisemny wykaz
dzieci sporządzony i przekazany do 30 września każdego roku szkolnego.
Prawa i obowiązki dzieci
§ 32
1. W przedszkolu przestrzegana jest konwencja o prawach dziecka. Przedszkole uznaje, iż
dziecko wymaga specjalnej opieki i ochrony. Ma ono niepodważalne prawa, które mają mu
zapewnić odpowiednie warunki życia, rozwój osobowości i samorealizacji.
2. Dzieci mają prawo do:
1) Opieki i pomocy ze strony dorosłych
2) Bezpiecznych i higienicznych warunków
3) Korzystania z posiłków i zaspokajania łaknienia
4) Poszanowania ich godności osobistej i nietykalności
5) Akceptacji i szacunku
6) Zabawy jako podstawowej formy aktywności
7) Właściwie zorganizowanego procesu opieki, wychowania oraz nauczania-uczenia się
zgodnie indywidualnymi potrzebami i możliwościami
8) Wyrażania własnych myśli, pragnień i potrzeb
9) Aktywności i wyrażania swoich inwencji twórczych
38
10) Pozytywnego wzmacniania przez dorosłych
11) Spokoju i wypoczynku
12) Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
13) Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wspomagania rozwoju i edukacji
14) Korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
15) Przedszkole pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej to nie tylko
prawa, ale obowiązki. Dzieci mają obowiązek:
a. Przestrzegać zawartych umów dotyczących sposobu zachowania, w tym zasad
bezpieczeństwa
b. Słuchać i reagować na polecenia nauczyciela
c. Szanować mienie przedszkola
d. Zachowywać porządek i czystość
e. Zgodnie współdziałać w zespole
f. Szanować prawa innych, w tym do zabawy
g. Szanować wytwory pracy innych
h. Stosować formy grzecznościowe
i. Akceptować indywidualność każdego dziecka
j. Przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych
k. Polubownie rozwiązywać konflikty
l. Dbać o swój wygląd
ł. Informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach.
Procedura dotycząca skreślania dziecka z listy wychowanków
§ 33
1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną ( uchwała) może skreślić dziecko z listy
przyjętych do przedszkola w przypadku:
1) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, w przypadku
dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne podjęcie decyzji o skróceniu
czasu pobytu do 5 godzin dziennie w ramach realizacji podstawy programowej;
2) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc bez poinformowania przedszkola o przyczynie
nieobecności;
3) ze względu na zachowanie dziecka, uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym
dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców propozycji współpracy zmierzającej
do rozwiązania problemu ( np. podjęcia terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie
możliwości zmiany tej sytuacji;
4) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
Skreślenie dziecka na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) nie wymaga uchwały rady
pedagogicznej
39
2. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w ust.1
pkt.3 dyrektor zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:
1) zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w
zakresie korekcji zachowań dziecka;
2) zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednia pomoc;
3) zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o zaistniałym problemie
i o zamiarze skreślenia dziecka z listy przedszkolaków;
4) o podjętej decyzji zawiadomić na piśmie rodziców.
3. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka sześcioletniego odbywającego roczne
przygotowanie przedszkolne.
4. Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków w drodze uchwały rady
pedagogicznej:
1) uzyskanie informacji o nieobecności dziecka lub innych przesłankach, które mogą być
powodem skreślenia dziecka z listy wychowanków;
2) ustalenie przyczyn nieobecności lub analiza powodów, dla których dziecko nie powinno
uczęszczać do przedszkola;
3) podjęcie uchwały o skreśleniu;
4) pisemne poinformowanie rodziców o skreśleniu z listy;
5) od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do
odwołania do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od
pisemnego powiadomienia;
6) po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków;
ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Inne postanowienia
§ 34
1. Obsługę administracyjno–księgową przedszkola prowadzi Dzielnicowe Biuro
Finansów Oświaty.
2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu
i procedury wewnętrzne nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
5. Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 35
40
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej –
nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
§ 36
1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się
udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola poprzez:
1) wywieszenie zarządzenia dyrektora w sprawie ogłoszenia treści statutu;
2) umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola;
3) zapoznanie z treścią statutu organów kolegialnych przedszkola w trakcie rady
pedagogicznej oraz zebrania rodziców;
4) udostępnienie statutu na żądanie podmiotom przedszkola i organom kontrolującym
przez dyrektora przedszkola w placówce.
§ 37
1. Tekst jednolity niniejszego statutu opracowano na podstawie zmian przyjętych uchwałą
rady pedagogicznej nr 6 w dniu 05.09.2022r.
2. Tekst ujednolicony statutu wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
3. Traci moc tekst jednolity statutu z dnia 30.09.2021r.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej:
………………………………………
Rada Pedagogiczna:
41

Skip to content