POLITYKA OCHRONY DZIECI
w Przedszkolu nr 78 w Warszawie

Mając na względzie dobro, wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka, nadrzędnym celem działania wszystkich pracowników Przedszkola nr 78 jest otoczenie naszych podopiecznych szczególną opieką. Pragniemy zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa i ochronę ich godności. Kierując się zasadą szacunku i akceptacji będziemy reagować na każdy przejaw krzywdzenia dzieci oraz zobowiązujemy się do przestrzegania ich praw, działając w ramach obowiązujących przepisów oraz swoich kompetencji.

 1. 1. Rozdział I

  Objaśnienie terminów

 1. 1.1 Pracownikiem przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowy pracę lub umowę cywilno-prawną.

 2. 1.2 Wolontariusz – osoba, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia podejmuje działania na rzecz przedszkola.

 3. 1.3 Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.

 4. 1,4 Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia sądu (w tym: rodzina zastępcza).

 5. 1.5 Zgoda opiekuna dziecka oznacza pisemną zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować opiekunów o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy.

 6. 1.6 Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika placówki, lub zaniedbywanie dziecka przez jego opiekunów.

Krzywdzeniem jest:

Przemoc fizyczna – jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne.

Przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, wciąganie dziecka w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań, którym nie jest ono w stanie sprostać.

Przemoc seksualna – to angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie dziecka, współżycie z dzieckiem) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm).

Zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych
i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego.

 1. 1.7 Osoba odpowiedzialna za Internet to wyznaczony przez dyrektora przedszkola pracownik, sprawujący nadzór nad korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie placówki oraz nad bezpieczeństwem dzieci w Internecie.

 2. 1.8 Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci to wyznaczony przez dyrektora placówki pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci
  w przedszkolu.

 3. 1.9 Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

 1. 2. Rozdział II
  Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci

 1. 2.1 Pracownicy przedszkola posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci.

 2. 2.2 W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka, pracownicy placówki zwracają się do osoby odpowiedzialnej za realizację polityki ochrony dzieci, która podejmuje rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.

 3. 2.3 Pracownicy monitorują sytuację i dobre samopoczucie dziecka.

 1. 3. Rozdział III
  Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

  1. 3.1 W przypadku stwierdzenia przez pracownika przedszkola podejrzenia, że dziecko jest krzywdzone, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji osobie odpowiedzialnej za politykę ochrony dzieci.

  2. 3.2 Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci informuje dyrektora o stwierdzeniu podejrzenia krzywdzenia dziecka, informuje opiekunów dziecka o podejrzeniu.

  3. 3.3 Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci sporządza opis sytuacji przedszkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz plan pomocy dziecku.

  4. 3.4 Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

   1. 3.4.1 podjęcia przez instytucję działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji;

   2. 3.4.2 wsparcia, jakie placówka oferuje dziecku;

   3. 3.4.3 skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

  5. 3.5 Przypadki wymagające interwencji (dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu).

   1. 3.5.1 W przypadkach wymagających interwencji dyrektor powołuje zespół interwencyjny w skład, którego wchodzą: psycholog, wychowawca dziecka, dyrektor, osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci.

   2. 3.5.2 Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku, spełniający wymogi określone w pkt. 3.4. Polityki, na podstawie opisu sporządzonego przez członków zespołu.

   3. 3.5.3 W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie dziecka, powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny zaprasza opiekunów dziecka na spotkanie, w celu omówienia zgłaszanego podejrzenia. Z przebiegu spotkania sporządza się protokół.

  6. 3.6 Plan pomocy dziecku.

   1. 3.6.1 Plan pomocy dziecku jest przedstawiany opiekunom dziecka przez osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w przedszkolu z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

   2. 3.6.2 Dyrektor informuje opiekunów dziecka o obowiązku placówki polegającym na zgłoszeniu podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinno-opiekuńczy, lub przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskie Karty”).

   3. 3.6.3 Dyrektor przedszkola, po poinformowaniu rodziców, składa zawiadomienie
    o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, lub przesyła formularz „Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

   4. 3.6.4 Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji, do której zostało skierowane zawiadomienie.

   5. 3.6.5 W przypadku, gdy istnieje podejrzenie krzywdzenia dziecka, zgłoszone przez opiekunów dziecka lub pracowników przedszkola, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.

  7. 3.7 Karta interwencji.

   1. 3.7.1 Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do dokumentacji pobytu dziecka w przedszkolu.

   2. 3.7.2 Wszyscy pracownicy przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych pozyskały informację o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

  8. 3.8 Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia krzywdzenia dziecka przez pracownika przedszkola, zgłaszana przez rodziców w przedszkolu lub przez pracownika placówki.

   1. 3.8.1 Osoba, która zauważyła, że jakiekolwiek dziecko jest krzywdzone przez pracownika przedszkola zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym dyrektora placówki, a w przypadku jego nieobecności osobę ja zastępującą, oraz sporządzić notatkę służbową zawierającą dokładny opis zaistniałej sytuacji.

   2. 3.8.2 Dyrektor wzywa na rozmowę pracownika w sprawie, którego została sporządzona notatka. W rozmowie oprócz wyżej wymienionych osób uczestniczy psycholog lub inne osoby z zespołu interwencyjnego.

   3. 3.8.3 Dyrektor sporządza notatkę służbową zawierającą przebieg rozmowy, listę osób w niej uczestniczących, a także wnioski i postanowienia.

   4. 3.8.4. W przypadku potwierdzenia podejrzenia, że fakt krzywdzenia miał miejsce, dyrektor przedszkola informuje nauczycieli o obowiązku przedszkola, zgłoszenia tego faktu do odpowiedniej instytucji a następnie:

    1. 3.8.4.1 Niezwłocznie zawiadamia o tym prokuratora / policję.

    2. 3.8.4.2 Podejmuje niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

 2. 4. Rozdział IV
  Procedura postępowania w trakcie wydawania dziecka z przedszkola

  1. 4.1 Dziecko powinno być odbierane z przedszkola przez opiekunów lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

  2. 4.2 Osobom bez pisemnego upoważnienia złożonego osobiście przez opiekunów dziecka, lub osobom w stanie po spożyciu alkoholu dziecko nie będzie wydawane.

  3. 4.3 Powtarzający się fakt próby odebrania dziecka przez osobę będącą w stanie po spożyciu alkoholu będzie w konsekwencji zgłoszony do OPS w celu zainteresowania się sytuacją rodzinną dziecka.

  4. 4.4 Każdorazowa próba odebrania dziecka z przedszkola przez opiekuna dziecka po spożyciu alkoholu musi być zgłoszona do Dyrektora przedszkola.

  5. 4.5 Jeśli rodzic zgłasza, że nie chce, aby dziecko odbierał z przedszkola drugi rodzic, należy natychmiast poinformować o tym rodzica, którego dotyczy to zgłoszenie.

  6. 4.6 W przypadku posiadania przez przedszkole orzeczenia sądowego o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, postępuje się zgodnie z treścią niniejszego orzeczenia sądowego.

  7. 4.7 W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godziny zamknięcia przedszkola, czyli do godziny 17.30, nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów lub inną upoważnioną osobę o zaistniałym fakcie i oczekuje z dzieckiem na jej przybycie.

  8. 4.8 W przypadku wyczerpania wszelkich możliwości skontaktowania się z osobami uprawnionymi do odbierania dziecka, lub odmowie odebrania dziecka, nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem informując o zaistniałej sytuacji. Następnie kontaktuje się z Komisariatem Policji w celu poinformowania o braku możliwości zapewnienia dziecku opieki.

  9. 4.9 Wszystkie działania nauczyciela związane z opisaną procedurą powinny być wykonywane dyskretnie i ze szczególną troską o komfort psychiczny dziecka
   i poszanowanie godności osobistej wychowanka oraz jego rodziny.

  10. 4.10 Dziecko odebrane przez rodzica bądź prawnego opiekuna na terenie przedszkola i ogrodu przedszkolnego jest już pod jego opieką co oznacza, że nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko.

 1. 5. Rozdział V
  Zasady ochrony danych osobowych

  1. 5.1 Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  2. 5.2 Każde dziecko ma prawo do ochrony jego danych osobowych.

  3. 5.3 Dane osobowe dzieci wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, do którego zostały udostępnione.

  4. 5.4 Dane osobowe dziecka są przetwarzane, zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty.

  5. 5.5 Pracownik instytucji jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka i udostępniania tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego, powołanego w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

  6. 5.6 Opiekunom dzieci przysługuje wgląd do danych osobowych dziecka z możliwością ich zmiany.

  7. 5.7 Przedszkole zapewnia środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych przed wglądem osób nieupoważnionych, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  8. 5.8 Pieczę nad dokumentami zawierającymi dane osobowe dzieci sprawuje Dyrektor przedszkola.

  9. 5.9 Do przetwarzania danych dzieci dopuszczane są tylko osoby uprawnione przez Dyrektora Przedszkola.

  10. 5.10 Dane dziecka są wyłącznie udostępniane osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

  11. 5.11 Osoby dopuszczone do przetwarzania danych zobowiązane są do zachowania w tajemnicy tych danych.

  12. 5.12 Pracownik instytucji może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

  13. 5.13 Pracownicy przedszkola nie udostępniają przedstawicielom mediów informacji o dzieciach i ich opiekunach.

  14. 4.14 Pracownicy przedszkola nie kontaktują przedstawicieli mediów z dziećmi.

  15. 5.15 W uzasadnionych sytuacjach pracownik może skontaktować się z opiekunami dziecka i zapytać o zgodę na podanie danych kontaktowych osobom zainteresowanym.

 1. 6. Rozdział VI
  Zasady ochrony wizerunku dziecka.

  1. 6.1 Przedszkole zobowiązuje się do chronienia wizerunku dziecka.

  2. 6.2 Upublicznienie wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie wymaga pisemnej zgody opiekuna.

  3. 6.3 Opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka na stronach internetowych przedszkola i wykorzystywanie wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych przedszkola. (załącznik nr 4).

  4. 6.4 Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza (powyżej 10 osób), zgoda opiekunów na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

 1. 7. Rozdział VII
  Zasady bezpieczeństwa dzieci na zajęciach dodatkowych.

  1. 7.1 Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe tj. (język angielski, korektywa, tańce, rytmika), podczas ich trwania jest odpowiedzialna za dzieci.

  2. 7.2 Specjaliści (psycholog, logopeda) zobowiązują się do:

   1. 7.2.1 Przyjścia po dziecko i odprowadzenia go po zajęciach do grupy.

   2. 7.2.2 Stworzenia bezpiecznych i przyjaznych warunków podczas zajęć w gabinecie.

 1. 8. Rozdział VIII
  Zasady dotyczące czynności samoobsługowych (higiena osobista, posiłki)

  1. 8.1 Pomagamy dzieciom 3 – letnim w trakcie korzystania z toalety. (załącznik nr6).

  2. 8.2 Przed każdym posiłkiem, po zabawie na podwórku oraz po korzystaniu z toalety myjemy ręce.

  3. 8.3 Po obiedzie myjemy zęby.

  4. 8.4Podczas posiłków dzieci nie bawią się jedzeniem oraz sztućcami, siedzą przodem do stołu.

  5. 8.5 Pomagamy dzieciom przy ubieraniu i rozbieraniu się – jeżeli takiej pomocy potrzebują.

  6. 8.6 Podczas jedzenia posiłków, nie wmuszamy jedzenia dzieciom – dokarmiamy, jeżeli o to proszą.

  7. 8.7 W naszym przedszkolu kontakt z dzieckiem jest dopuszczalny, zasadny.

  8. 8.8 Bezpośredni kontakt z dzieckiem jest dopuszczalny za porozumieniem z rodzicami bądź prawnymi opiekunami dziecka.

  9. 8.9 Nie dopuszcza się kontaktu cielesnego i seksualnego z dzieckiem.

 1. 9. Rozdział IX
  Zasady dostępu dzieci do Internetu

  1. 9.1 Przedszkole, zapewniając dzieciom dostęp do Internetu, jest zobowiązane podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

W szczególności należy zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

 1. 9.2 Na terenie placówki dostęp dziecka do Internetu możliwy jest wyłącznie pod nadzorem pracownika przedszkola.

 2. 9.3 Pracownik przedszkola ma obowiązek informowania dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.

 3. 9.4 Pracownik placówki czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci.

 1. 10. Rozdział X
  Monitoring stosowania Polityki

  1. 10.1 Dyrektor przedszkola wyznacza Katarzynę Nowińską
   jako osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony dzieci w przedszkolu.

  2. 10.2 Osoba, o której mowa w punkcie 10.1, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygna­ły naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian w Polityce. Polityka ochrony dzieci dotyczy wszystkich pracowników przedszkola.

  3. 10.3 Wszyscy pracownicy przedszkola podpisują oświadczenie mówiące o zapoznaniu się z polityką ochrony dzieci i przyjęciem jej do realizacji, (załącznik nr 5).

  4. 10.4 Przedszkole monitoruje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

  5. 10.5 Każdy z pracowników podpisuje oświadczenie o niekaralności za przestępstwa seksualne oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego. (załącznik nr 3).

  6. 10.6 Każdy pracownik może zgłaszać zmiany do Polityki i wskazywać naruszenie Polityki w przedszkolu.

  7. 10.7 Osoba, o której mowa w punkcie 10.1. przeprowadza co pół roku ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki (załącznik nr 2).

  8. 0.8 Osoba, o której mowa w pkt. 10.1. dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników przedszkola ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi placówki.

  9. 10.9 Dyrektor wprowadza niezbędne ogłasza pracownikom przedszkola nowe brzmienie Polityki.

 1. 11.Rozdział XI
  Przepisy końcowe

  1. 11.1 Polityka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  2. 11.2 Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników instytucji, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników.

  3. 11.3 Politykę ochrony dzieci udostępnia się rodzicom poprzez opublikowanie jej na stronie internetowej przedszkola, lub/i wywieszenia jej na tablicy informacyjnej dla rodziców.

Załącznik nr 1

Przedszkole nr 78
Polityka ochrony dzieci

KARTA Z PRZEBIEGU INTERWENCJI

1. Imię i nazwisko dziecka
2. Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia)
3. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia
4. Opis działań podjętych przez pedagoga/ psychologa Data Działanie
1. Spotkania z opiekunami dziecka Data Opis spotkania
2. Forma podjętej interwencji (podkreślić właściwe)
 1. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
 2. Wniosek o wgląd w sytuację dziecka/rodziny.
 3. Inny rodzaj interwencji. Jaki? …………………
  ………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………….
3. Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencję) i data interwencji
4. Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości jeśli instytucja je uzyskała/działania placówki/działania rodziców Data Działanie

Załącznik nr 2

Przedszkole nr 78

Polityka ochrony dzieci

Warszawa, dnia  …………………………

ANKIETA MONITORUJĄCA POZIOM REALIZACJI POLITYKI OCHRONY DZIECI

1. Czy znasz dokument Polityka ochrony dzieci? TAK/ NIE

2. Czy zapoznałeś się z treścią tego dokumentu? TAK/ NIE

3. Czy stosujesz w swojej pracy Politykę ochrony dzieci? TAK/ NIE

4. Czy w Twoim miejscu pracy według Twojej oceny
przestrzegana jest Polityka
ochrony dzieci? TAK/ NIE

5. Czy zaobserwowałeś naruszenie Polityki w swoim miejscu pracy? TAK/ NIE

6. Czy masz jakieś uwagi, poprawki do Polityki? TAK/ NIE

Jeśli tak to jakie?…………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

.…………………………………………………………………………………………..…………

7. Jakie punkty/zagadnienia należałoby do niej włączyć? TAK / NIE

Jeśli tak to dlaczego? Jakie regulacje proponujesz?

.……………………………………………….………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

8. Czy jakieś punkty/zagadnienia należałoby usunąć? TAK/ NIE Jeśli tak to jakie i dlaczego?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.Czy jakieś punkty/zagadnienia należałoby zmienić? Jakie? TAK / NIE

Jeśli tak to dlaczego? W jaki sposób?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 3

Przedszkole nr 78

Polityka ochrony dzieci

Warszawa, dnia…………………………..


………………………………………

Imię i nazwisko

………………………………………

Miejsce pracy

………………………………………

Stanowisko

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym nr..…………… oświadczam, że nie byłem/łam skazany/a za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, obyczajności
i przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego. Nie toczy się tez przeciwko mnie żadne postępowanie karne w tym zakresie.

…………………………..

podpis pracownika

Załącznik nr 4

Przedszkole nr 78

Polityka ochrony dzieci

……………………………………… Warszawa, dnia………………………

Imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku, jak również wizerunku mojego dziecka ……………………………………………….., oraz jego prac na stronie internetowej i w materiałach promocyjnych Przedszkola nr 78 w Warszawie ul. Radarowa 4a.

.……………………………………
data i podpis rodziców/opiekunów

Załącznik nr 5

Przedszkole nr 78

Polityka ochrony dzieci

Warszawa, dnia…………………………..

………………………………………

Imię i nazwisko

………………………………………

Miejsce pracy

………………………………………

Stanowisko

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem/łam się z Polityką Ochrony Dzieci obowiązującą w Przedszkolu nr 78 Warszawa ul. Radarowa 4a i przyjmuję ją do realizacji.


………………………….…

podpis pracownika

Załącznik nr 6

Przedszkole nr 78

Polityka ochrony dzieci

Warszawa, dnia…………………………..

Zgoda

Na pomoc dziecku w zabiegach i czynnościach higienicznych

Wyrażam zgodę na pomoc dziecku ……………………………………………………………….. .……………

Imię i nazwisko dziecka

w zabiegach i czynnościach higienicznych.

……………………………………………………………..

Podpis rodzica/ opiekuna

Akty prawne

 1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 (Dz. U. 1997.78.483).

 2. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 roku (Dz. U. 1991.120.526 z późn. zm.).

 3. Ustawa z dnia 20 września 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”.

 4. Kodeks postępowania karnego – art. 304.

 5. Kodeks postępowania cywilnego – art. 572.

 6. Kodeks cywilny art. 23.

 7. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2005 r art. 12.

 8. Ustawa z dnia 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 9. KK rozdział XXV, XXVI, XXVII.

Skip to content