Organizacja pracy

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 17.30. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane, inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody. Tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.

W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym lub wyrównawczym, prowadzone przez nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków.

Czas pobytu dziecka w przedszkolu wypełniają zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli,  swobodne zabawy inicjowane przez dzieci oraz takie zajęcia jak:

  • rytmika
  • tańce
  • język angielski

Wyżej wymienione zajęcia dodatkowe nie kolidują z zajęciami organizowanymi w ramach pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola.

Dzieci objęte są stałą bezpłatną opieką specjalistyczną psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego.

 

Skip to content