O przedszkolu

Warunki działalności przedszkola

Przedszkole Nr 78, zlokalizowane jest na terenie dzielnicy Włochy przy ul. Lechickiej 12d. Placówka jest przedszkolem publicznym.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty a organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.

Organami przedszkola jest dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców. Obsługę finansową prowadzi Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Włochy m. st. Warszawy.

Przedszkole posiada dobre warunki do realizacji zadań statutowych. Zajmuje budynek wolnostojący. Wokół budynku znajduje się rozległy, ogrodzony i zagospodarowany teren ogrodu przedszkolnego, wyposażony w urządzenia i sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych dla dzieci na świeżym powietrzu. Jest w nim dużo zieleni: drzew, trawników, krzewów oraz rabatek kwiatowych zakładanych i pielęgnowanych przez dzieci i nauczycieli.

W przedszkolu znajduje się pięć sal dydaktycznych z łazienkami, sala muzyczno- ruchową wyposażona w przybory i przyrządy do prowadzenia ćwiczeń porannych i gimnastycznych, zabaw ruchowych oraz swobodnej aktywności dzieci. Sale dla dzieci są przestronne, funkcjonalne, przytulne i bezpieczne urządzone, wyposażone w różnorodne pomoce dydaktyczne, zabawki, kąciki rekreacyjne, kąciki zainteresowań i sprzęt do zabaw i gier. Pomoce dydaktyczne i zabawki dostosowane są do wieku i potrzeb dzieci, różnorodne pod względem tematycznym. Pozwalają na indywidualny rozwój dziecka zgodny z jego zainteresowaniami oraz realizację programów dopuszczonych do użytku przedszkolnego w poszczególnych grupach wiekowych. Spełniają normy bhp, są estetyczne, łatwe w utrzymaniu higieny.

Przedszkole jest estetyczne, sukcesywnie zmieniające swój wizerunek wewnętrzny jak i zewnętrzny.

Misja:

Przedszkole nasze jest placówką działającą na rzecz dziecka, działającą w porozumieniu i przy udziale rodziców. Jesteśmy otwarci na propozycje zmian mogących wpłynąć na lepszą i efektywniejszą pracę. Naszym nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój dzieci, kształtowanie w nich poczucia własnej wartości i uświadomienie własnej niepowtarzalności. Dążymy do tego, aby dzieci opuszczając nasze mury były dobrze przygotowane nie tylko do podjęcia nauki w szkole, ale do radzenia sobie z problemami życia codziennego. Pragniemy by dzieci poznawały swoje prawa, by widziały w drugim człowieku partnera do zabawy, do pracy. Staramy się angażować rodziców w życie przedszkola, bo przecież przedszkole jest drugim domem dla dzieci.

Wizja

  • Przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom – dbamy o harmonijny i wszechstronny rozwój dziecka,
  • Wszyscy szanujemy siebie, innych i wszystko co nas otacza – jesteśmy cząstką przyrody,
  • Nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe i chętnie uczestniczą w dalszym doskonaleniu, są otwarci na wszelkie nowości i potrafią z nich czerpać wiedzę.
  • Rodzice chętnie uczestniczą w życiu przedszkola.
Skip to content