Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

W przedszkolu pracują dobrze przygotowane i wykształcone nauczycielki oraz personel techniczny, który zawsze służy pomocą wszystkim dzieciom.
Przedszkole zatrudnia 11 nauczycieli łącznie z dyrektorem, kierownika administracyjno-gospodarczego i 14 pracowników obsługi.

Nauczyciele posiadają wykształcenie zgodnie z wymaganiami. Dbają o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dzieckiem. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego: studia, kursy, szkolenia, warsztaty, co udokumentowane jest zaświadczeniami w teczkach akt osobowych. Są otwarci na wszelkie nowości wydawnicze, metody i innowacje pedagogiczne. Prowadzą zajęcia otwarte dla rodziców i z ich udziałem, oraz organizują zajęcia koleżeńskie. Dzieci mają również możliwość brania udziału w konkursach organizowanych przez placówkę oraz instytucje poza przedszkolne.

Nauczyciele przygotowują dzieci do różnych konkursów, przeglądów i wystaw. Dzieci są do nich doskonale przygotowane, o czym świadczą liczne dyplomy i puchary za zajmowanie czołowych miejsc. Odczytywane są indywidualne potrzeby edukacyjne np. praca z dzieckiem zdolnym lub mającym trudności emocjonalne.

Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych, które rozwijają ich zdolności i zainteresowania. Nauczyciele współpracują ze środowiskiem lokalnym, współpracują ze specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz logopedą. Z ich pomocą poznają potrzeby i aspiracje edukacyjne dzieci oraz diagnozują ich osiągnięcia rozwojowe.

Wszyscy pracownicy przedszkola szczególny nacisk kładą na szacunek wobec dziecka, jego potrzeby i indywidualność.

Skip to content