PSZCZÓŁKI

Scena ogrodowa z kwiatami i pszczołami

******************************************************************

                                                                          Zajęcia dodatkowe w grupie PSZCZÓŁEK                                                                     

Rytmika:    środa 13.50 – 14.20/ piątek 11.20 – 11.50

**********************************************************************

MIESIĘCZNY PLAN PRACY – WRZESIEŃ

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne)

Temat tygodnia: To jestem ja

 • zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy,
 • rozwijanie mowy,
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola,
 • zwracanie uwagi na wygląd i wyposażenie przedszkola,
 • dostrzeganie podobieństw między dziećmi a ich rodzicami,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • poznawanie narządów zmysłów,
 • utrwalanie nazw części ciała,
 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych

Temat tygodnia: Moja grupa

 • rozwijanie mowy, kreatywności i orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • dekodowanie obrazków – tworzenie kontraktu grupowego, przygotowanie do nauki czytania,
 • poznawanie innych niż dotychczas zasad zachowania się w grupie.

Temat tygodnia: Moja droga do przedszkola

 • poznawanie zasad ruchu drogowego,
 • rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej,
 • zapoznanie z kołem,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – wielkości,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie reakcji na przerwę w muzyce,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi.

Temat tygodnia: Idzie jesień… przez las, park

 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem,
 • poznawanie oznak nowej pory roku – jesieni,
 • rozwijanie mowy, utrwalanie oznak jesieni,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • utrwalanie kolorów jesieni,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • obrazowanie tekstu piosenki ruchem,
 • rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu,
 • poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie mowy i pamięci.

MIESIĘCZNY PLAN PRACY – PAŹDZIERNIK

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne)

Temat tygodnia: Idzie jesień… przez ogród i sad

 • rozwijanie mowy,
 • rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej,
 • poznawanie litery o – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • wprowadzenie pojęć: spółgłoska, samogłoska,
 • poznawanie cech kwadratu,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie słuchu muzycznego,
 • reagowanie ruchem na ustalone sygnały,
 • rozwijanie umiejętności obserwowania,
 • rozpoznawanie i nazywanie warzyw,
 • poznawanie sposobów przygotowania warzyw i owoców na zimę

Temat tygodnia: Idzie jesień… do zwierząt

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • odkrywanie litery a – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • poznawanie zapasów wiewiórki,
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie szybkiej reakcji na ustalony sygnał,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • orientowanie się w instrukcji,
 • odczuwanie i wytwarzanie dźwięków,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych,
 • utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów.

Temat tygodnia: Co z czego otrzymujemy

 • poznawanie właściwości fizycznych gliny i piasku,
 • zapoznanie z produktami otrzymywanymi z gliny i z piasku,
 • odkrywanie litery m – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • utrwalanie poznanych liter,
 • orientowanie się w schemacie ciała drugiej osoby,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie zwinności i szybkości,
 • rozwijanie pamięci muzycznej,
 • wyrabianie zdolności koncentracji podczas działania,
 • zachęcanie do wykonywania prostych potraw,
 • poznawanie sposobu otrzymywania sera,
 • poznawanie zwierząt: owcy i barana,
 • poznawanie pochodzenia wełny,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie wyrobów z wełny,
 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie sposobu otrzymywania papieru,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

Temat tygodnia: Idzie jesień… z deszczem

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie pogody, która jest późną jesienią,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • poznawanie cech prostokąta,
 • utrwalanie poznanych figur,
 • rozwijanie gibkości i zwinności,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • poznawanie kolorów tęczy,
 • zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
 • poznawanie zjawisk przyrodniczych,
 • poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

MIESIĘCZNY PLAN PRACY – LISTOPAD

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne)

Temat tygodnia: Moja rodzina

 • rozwijanie mowy,
 • budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom,
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
 • poznawanie litery i: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej; utrwalanie poznanych liter,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4,
 • rozwijanie szybkości i zwinności,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie poczucia świadomości ruchu,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • wykorzystanie w pracy materiałów odpadowych,
 • poznawanie właściwości magnetycznych magnesu,
 • budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • podawanie cech rodziców,
 • uświadamianie, że zabawy dawne i obecne są bardzo podobne,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

Temat tygodnia: Mój dom

 • rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • określanie miejsca spółgłoski t w słowie, zapoznanie z literą t: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmu,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • sprawne reagowanie na sygnały – słowne i muzyczne,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych,
 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie zwyczajów kotów i psów,
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych,
 • ćwiczenia drobnych ruchów rąk,
 • utrwalanie nazewnictwa urządzeń elektrycznych i ich zastosowania w domu.

Temat tygodnia: Moje prawa i obowiązki

 • rozwijanie mowy,
 • uświadamianie dzieciom ich praw,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • utrwalanie poznanych liter,
 • poznawanie cech trójkąta,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
 • wprowadzenie znaków: równości, mniejszości, większości,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • utrwalenie kroku poloneza,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • utrwalanie poznanych praw dziecka,
 • przybliżanie zjawiska przewodnictwa cieplnego,
 • poznawanie materiałów, które przewodzą ciepło,
 • zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka.

Temat tygodnia: Moje zdrowie i bezpieczeństwo

 • rozwijanie mowy,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • utrwalanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zachęcanie do dbania o czystość,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie aparatu głosowego,
 • zachęcanie do wykonywania prostych potraw,
 • przestrzeganie zasad higieny podczas wykonywania kanapek,
 • uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu,
 • uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby,
 • zachęcanie do dbania o zęby,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

MIESIĘCZNY PLAN PRACY – GRUDZIEŃ

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne)

Temat tygodnia: Jak wyglądał świat przed milionami lat

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie sprawności fizycznych,
 • rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem,
 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • wykorzystywanie w pracy materiałów odpadowych,
 • poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla kamiennego,
 • integrowanie się dzieci.

Temat tygodnia: Idzie zima ze śniegiem

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z oznakami nowej pory roku,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • dostrzeganie cykliczności dni tygodnia,
 • rozwijanie sprawności fizycznych,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • wykonywanie uproszczonych kroków walca,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • wykorzystanie w pracy różnych materiałów,
 • poznawanie nazw sportów zimowych,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,
 • badanie i określanie właściwości fizycznych śniegu,
 • ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu.

Temat tygodnia: Idą święta

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie wrażliwości fonemowej,
 • utrwalanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozumienie sensu informacji podanych w formie symboli,
 • rozwijanie sprawności fizycznych,
 • reagowanie na dźwięki o różnej wysokości,
 • rozwijanie swobody ruchów w przestrzeni,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • składanie formy przestrzennej według instrukcji,
 • zapoznanie z tradycjami świątecznymi,
 • przygotowanie prostych wypieków,
 • zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom,
 • utrwalanie swojego adresu zamieszkania.

Temat tygodnia: Projekt: Przyjaźń

 • kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci,
 • uświadamianie istoty charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń,
 • zapoznanie z pojęciem przyjaźń,
 • uświadamianie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka,
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania poprawnych kontaktów z rówieśnikami,
 • kształtowanie właściwych reakcji w sytuacjach trudnych – nieporozumieniach, konfliktach i sporach rówieśniczych,
 • integrowanie grupy i rozwijanie pozytywnych relacji rówieśniczych,
 • odpowiadanie na pytania i formułowanie własnych,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami w trakcie konfliktów rówieśniczych,
 • rozumienie znaczenia wszystkich emocji (przyjemnych/nieprzyjemnych) towarzyszących różnym sytuacjom,
 • rozwijanie koncentracji uwagi i mowy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania siebie za pomocą komunikatów werbalnych,
 • rozwijanie pracy w zespole oraz wyobraźni i ekspresji twórczej.

MIESIĘCZNY PLAN PRACY – STYCZEŃ

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne)

Temat tygodnia: Mijają dni, miesiące, lata

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • poznawanie nazw miesięcy,
 • rozwijanie szybkości i zwinności,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie reakcji na ustalony sygnał,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie oznak pór roku,
 • zachęcanie do zakładania hodowli roślin,
 • obserwowanie wzrostu roślin,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • utrwalanie nazw miesięcy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

Temat tygodnia: Zima i zwierzęta

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce,
 • utrwalanie poznanych znaków matematycznych,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • reagowanie ruchem na dźwięki o różnej wysokości,
 • reagowanie na ustalone sygnały,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie wyglądu i nazw ptaków zimujących w Polsce,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur geometrycznych,
 • poznawanie zjawisk przyrody nieożywionej,
 • zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych,
 • utrwalanie nazw zwierząt leśnych.

Temat tygodnia: Babcia i dziadek

 • rozwijanie mowy,
 • wzbudzanie szacunku dla osób starszych,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozpoznawanie i nazywanie masek i strojów balowych,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania świata za pomocą komunikatów niewerbalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom,
 • rozwijanie mowy i pamięci,
 • docenianie wpływu dziadka na wychowanie wnuków,
 • aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach,
 • obserwowanie swoich możliwości na tle innych.

Temat tygodnia: Projekt: Bezpieczeństwo zimą

 • ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie,
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych,
 • zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy,
 • zapoznanie z pracą ratownika medycznego, przybliżenie jego pracy i podstawowych form udzielania pierwszej pomocy,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań, tworzenie siatki pytań do pojęcia bezpieczeństwo zimą,
 • poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy zimą,
 • zapoznanie z zimowymi sportami,
 • dostosowanie ubioru do warunków pogodowych,
 • rozwijanie umiejętności dodawania,
 • odróżnianie bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych od niebezpiecznych miejsc,
 • utrwalanie zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym zimą,
 • uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy warunkach zimowych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.

Skip to content