Reguły bezpieczeństwa dla rodziców w Przedszkolu w Nr 78 w Warszawie

1. Osoba przyprowadzająca dziecko zobowiązana jest w szatni przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie oddać pod opiekę bezpośrednio pracownikowi przedszkola.

Uzasadnienie: Chcemy zadbać o pełne bezpieczeństwo waszych dzieci już od momentu przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Ważne jest dla nas, abyśmy wiedzieli, że dziecko jest już w przedszkolu.

2. Informacji o osiągnięciach dziecka oraz jego zachowaniu podczas pobytu w przedszkolu udziela wyłącznie nauczyciel.

Uzasadnienie: Zależy nam, by informacja, jaką Państwo otrzymacie była rzetelna i w pełni odzwierciedlająca obraz dziecka.

3. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców lub pisemnie upoważnione przez nich osoby dorosłe. Odbiór dziecka należy zawsze zgłaszać nauczycielowi. Rodzice zawsze towarzyszą dzieciom w szatni. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

Uzasadnienie: Ważne jest dla nas, aby dziecko bezpiecznie wróciło do domu. Rodzice, którzy przebywają na terenie przedszkola podczas zabaw i zajęć dziecka, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dziecko.

4. Dziecko może być odebrane z przedszkola tylko przez osoby upoważnione przez rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie wypełnionego upoważnienia poświadczonego podpisami obojga rodziców lub opiekunów chyba, że istnieje orzeczenie sądu o ograniczeniu, lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej jednego z rodziców. Uzasadnienie: Bardzo zależy nam na bezpieczeństwie Państwa dzieci, ale musimy postępować zgodnie z przepisami prawa. Orzeczenie sądowe lub akt zgonu jest dla nas istotnym dokumentem.

5. Kiedy rodzic załatwia sprawy w przedszkolu i nie może zająć się dzieckiem musi zgłosić ten fakt nauczycielowi, wtedy odpowiedzialność przejmuje nauczyciel. Uzasadnienie: Chcemy, żeby dziecko jednoznacznie wiedziało pod czyją jest opieką. Podczas wycieczek dzieci zawsze są pod opieką nauczyciela i pracowników przedszkola.

6. Rodzice uczestniczący w wycieczce służą pomocą nauczycielowi i wspólnie ustalają reguły opieki nad wszystkimi dziećmi. Uzasadnienie: Wdzięczni jesteśmy rodzicom za okazaną pomoc, jednak bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych nam dzieci.

7. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów medycznych z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy. Uzasadnienie: Bardzo zależy nam na zdrowiu Państwa dzieci, ale nie mamy wiedzy medycznej i boimy się popełnić pomyłkę.

8. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi uznane przez niego istotne dane o stanie zdrowia, stosownej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola, powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną. Uzasadnienie: Naszym zadaniem jest dbać o zdrowie wszystkich dzieci i zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się chorób w przedszkolu.

9. Dzieci powinny być przyprowadzane do godziny 830 o późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy powiadomić przedszkole do godziny 900. Uzasadnienie: Chcemy, aby Państwa dzieci miały możliwość uczestniczenia w pełnej ofercie przedszkola i nie były narażone na stres związany z późniejszym zgłoszeniem się na zajęcia.

10. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek odbierania dzieci z przedszkola najpóźniej do godziny 1730 w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po godzinie 1730, nauczyciel powiadamia o tym telefonicznie rodziców dziecka (opiekunów prawnych) i dyrektora. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, (prawnych opiekunów) nauczyciel kontaktuje się z innymi, upoważnionymi przez rodziców osobami i informuje ich o konieczności odebrania dziecka z przedszkola. Jeżeli podjęte działania nie przyniosą skutku, nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).

Uzasadnienie: Chcemy, aby Państwa dzieci nie były narażone na stres związany z późniejszym odebraniem z przedszkola.

11.W naszym przedszkolu przyzwyczajamy dzieci do regularnego spożywania urozmaiconych posiłków. W szczególnych przypadkach, kiedy dziecko nie toleruje wybranych potraw (alergie pokarmowe), wspólnie z rodzicami ustalamy zasady żywienia.

Uzasadnienie: Chcemy, żeby dzieci nie były głodne i otrzymały posiłek zaspokajający ich potrzeby. Bardzo ważne jest dla nas, aby dzieci potrafiły przełamać własne uprzedzenia do niektórych potraw.

12. Na zebrania zapraszamy rodziców bez dzieci.

Uzasadnienie: Podczas zebrań dzieci się nudzą, źle się czują, a poza tym przeszkadzają rodzicom i nauczycielom skupić się na temacie oraz szczerze porozmawiać.

13. Na teren ogrodu przedszkolnego nie wprowadzamy zwierząt. Uzasadnienie: Zależy nam na zdrowiu i bezpieczeństwie wszystkich dzieci, a niektóre z nich mają kategorycznie zabroniony kontakt ze zwierzętami.

 

 

Skip to content