Działalność programowa

“Program wychowania przedszkolnego”– Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

“Nasze przedszkole”– Wiesława Żaba-Żabińska

Pracujemy także metodą E. Gruszczyk – Kolczyńskiej “Dziecięca matematyka”

Dodatkowo w przedszkolu realizowane są

Program ekologiczny
Dzięki realizacji przedsięwzięć związanych z ekologią udało się uwrażliwić dzieci na piękno otoczenia przyrodniczego oraz rozbudzić zainteresowanie problematyką jego ochrony. Cele: Zapoznawanie dzieci ze skutkami zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby, ze skutkami nadmiernego hałasu. Dzieci poznały też celowość takich czynności jak chociażby segregowanie śmieci. Zachęcanie dzieci aby swoją wiedzę przeniosły do domów i tam też starały się przestrzegać pewnych zasad.

“Trzylatek przedszkolakiem”- program adaptacyjny
Cele: stworzenie warunków organizacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych do właściwej adaptacji dziecka w przedszkolu czyli między innymi: -ośmielenie dzieci, budzenie wiary we własne możliwości, -zapoznanie z pomieszczeniami przedszkola, poznanie zasad bezpiecznego poruszania się i zabaw na terenie przedszkola i ogrodu, oswojenie się z przedszkolem, -wdrażanie do wspólnej zabawy, -uświadomienie dzieciom, że rodzice je kochają i zawsze zabiorą do domu.

Zajęcia logopedyczne z dziećmi mającymi wady wymowy
Cele: – kształcenie umiejętność poprawnej wymowy (sprawność narządów artykulacyjnych, umiejętność poprawnego oddychania, płynność i rytmiczność wypowiedzi doskonalenie słuchu fonematycznego). Opieką logopedyczną objęte są wszystkie dzieci wymagające pomocy logopedy. Wszystkie programy zostały zaopiniowane i zatwierdzone przez radę pedagogiczną i radę rodziców.

„Mówię wyraźnie”- program wspierający sprawność narządów artykulacyjnych
Cele: doskonalenie mowy już ukształtowanej; wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

“Czyste powietrze wokół nas”- program profilaktyczny
(program realizowany w grupie JEŻYKÓW I SÓWEK)
Cele: wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy; zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń

 

Skip to content