Działalność programowa

“Program wychowania przedszkolnego”– Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo – oddział I., II, III, V, VI

“Program wychowania przedszkolnego” – D. Kossakowska – oddział IV

Pracujemy także metodą E. Gruszczyk – Kolczyńskiej “Dziecięca matematyka”

Dodatkowo w przedszkolu realizowane są

Program ekologiczny
Dzięki realizacji przedsięwzięć związanych z ekologią udało się uwrażliwić dzieci na piękno otoczenia przyrodniczego oraz rozbudzić zainteresowanie problematyką jego ochrony. Cele: Zapoznawanie dzieci ze skutkami zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby, ze skutkami nadmiernego hałasu. Dzieci poznały też celowość takich czynności jak chociażby segregowanie śmieci. Zachęcanie dzieci aby swoją wiedzę przeniosły do domów i tam też starały się przestrzegać pewnych zasad.

“Trzylatek przedszkolakiem”- program adaptacyjny
Cele: stworzenie warunków organizacyjnych, wychowawczych i edukacyjnych do właściwej adaptacji dziecka w przedszkolu czyli między innymi: -ośmielenie dzieci, budzenie wiary we własne możliwości, -zapoznanie z pomieszczeniami przedszkola, poznanie zasad bezpiecznego poruszania się i zabaw na terenie przedszkola i ogrodu, oswojenie się z przedszkolem, -wdrażanie do wspólnej zabawy, -uświadomienie dzieciom, że rodzice je kochają i zawsze zabiorą do domu.

Zajęcia logopedyczne z dziećmi mającymi wady wymowy
Cele: – kształcenie umiejętność poprawnej wymowy (sprawność narządów artykulacyjnych, umiejętność poprawnego oddychania, płynność i rytmiczność wypowiedzi doskonalenie słuchu fonematycznego). Opieką logopedyczną objęte są wszystkie dzieci wymagające pomocy logopedy. Wszystkie programy zostały zaopiniowane i zatwierdzone przez radę pedagogiczną i radę rodziców.

„Mówię wyraźnie”- program wspierający sprawność narządów artykulacyjnych
Cele: doskonalenie mowy już ukształtowanej; wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.

“Czyste powietrze wokół nas”- program profilaktyczny
(program realizowany w grupie JEŻYKÓW)
Cele: wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy; zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń

“Kubusiowi Przyjaciele Natury” – ogólnopolski program edukacyjny – celem programu jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie ich do ruchu już od najmłodszych lat.

“Kolejowe ABC” – program edukacyjny – celem inicjatywy jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na przejazdach kolejowych, dworcach, peronach i w pociągach oraz promowanie wzorców odpowiedzialnego zachowania się w pobliżu torów.

“Wszyscy graja nikt się nie nudzi” – program edukacyjny – ma on na celu propagowanie gier planszowych jako wartościowej formy spędzania
czasu z dziećmi oraz wspierania ich rozwoju.

“Przyjaciele Zippiego” – międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Projekty i innowacje

“Mały miś w świecie wielkiej literatury” – projekt edukacyjny – celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa.

Zabawa sztuką” – ogólnopolski projekt edukacyjny – celem projektu jest propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej, czyli między innymi wspomaganie rozwoju dzieci, rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych.

“Magia książki” – innowacja pedagogiczna – celem innowacji jest kształtowanie zainteresowań czytelniczych, poznanie   utworów   literatury   dziecięcej,    opowiadań,   bajek,   wierszy,   baśni   i   legend  z jednoczesnym ukazaniem książki w życiu człowieka, wspomaganie i stymulowanie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, ukazanie właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych.

Coode week, czyli europejski tydzień kodowania to oddolna inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w ciekawy i interesujący sposób.

Skip to content