.

 

 

…………………………………………………………..

.

 

………………………………………….

 

 

 

 

 

.

Szanowni Rodzice 

Poniżej zamieszczamy aktualizację Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19.11.2020 r.

Wytyczne_GIS_przedszkola_i_żłobki-V_aktualizacja

Zmianie uległ zapis dotyczący przyprowadzania dziecka do przedszkola, w tym również na adaptację, jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji oraz zapis dotyczący przychodzenia pracownika do pracy, jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji.We wszystkich przypadkach wykreślono z wytycznych kwarantannę.Było:W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.Jest:W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.Było:Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.Jest:Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.Było:Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Jest:Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

*****************************************************************************************************************

  • nr:  02 1030 1508 0000 0005 5071 0064   (w tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka)
  • Przypominamy, że na konto bankowe wpłacamy tylko opłaty za wyżywienie. Wpłaty na konto bankowe należy dokonywać z dokładnością do 0,01 PLN Termin opłat do 10-tego dnia miesiąca. Prosimy o terminowe wpłaty.
    *****************************************************************************************************************

 

Skip to content