Program “Moje Przedszkole Najlepszy Start” – Film informacyjny

Nasze przedszkole bierze udział w projekcie “Moje przedszkole – najlepszy start”, którego celem jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej dziewięciu przedszkoli w Dzielnicy Włochy m,st. Warszawy, poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu, wynikającego z niepełnosprawności oraz rozszerzenie oferty Ośrodków Wychowania Przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym wykorzystujące ICT)

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Projektu

 

Zachęcamy wszystkich rodziców do zapoznania się z regulaminem Projektu.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Moje przedszkole – najlepszy start – Dzielnica Włochy m.st. Warszawa”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin Projektu stosuje się do dzieci, nauczycieli i przedszkoli biorących udział w projekcie
  „Moje przedszkole – najlepszy start – Dzielnica Włochy m.st. Warszawa”

 2. Regulamin stosuje się także do wszystkich osób, przy pomocy których Beneficjent realizuje Projekt,
  o którym mowa w ust. 1.

 3. Zawarte w Regulaminie Uczestnictwa w Projekcie sformułowania oznaczają:

 • Beneficjent/Organizator/Wnioskodawca – SYNTEA S.A. ul. Wojciechowska 9a, 20 -704 Lublin

 • Partner – Dzielnica Włochy m.st. Warszawy, Aleja Krakowska 257, 02-133 Warszawa

 • Projekt „Moje przedszkole – najlepszy start – Dzielnica Włochy m.st. Warszawa” realizowany w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020, X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna

 • Ośrodek Wychowania Przedszkolnego/OWP/Przedszkole/P placówki objęte wsparciem w ramach projektu, zlokalizowane na terenie woj. mazowieckiego Dzielnicy Włochy. Działania będą realizowane na terenie Przedszkola nr 22, Przedszkola nr 29, Przedszkola nr 60, Przedszkola nr 71, Przedszkola nr 77, Przedszkola nr 78, Przedszkola nr 313, Przedszkola nr 314, Przedszkola nr 419.

 • Beneficjent ostateczny/BO/Uczestnik projektu/UP – nauczyciele oraz pracownicy pedagogiczni wyżej wymienionych przedszkoli, dzieci w wieku przedszkolnym, określonym
  w Ustawie z dn. 7.09.1991r. o systemie oświaty, uczęszczające do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego objętych wsparciem w ramach projektu.

 • Dziecko – dzieci uczęszczające do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego objętych wsparciem w ramach realizowanego projektu.

 • Dziecko z niepełnosprawnością/deficytem/DzN – dzieci uczęszczające do Ośrodków Wychowania Przedszkolnego objętych wsparciem w ramach realizowanego projektu,
  które posiadają opinię/orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub orzeczenie
  o niepełnosprawności.

 • Nauczyciel – nauczyciele wyłonieni na podstawie kryteriów określonych w niniejszym regulaminie, zatrudnieni w przedszkolach, które w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zakwalifikują się do udziału w projekcie.

 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie – dokument stanowiący wyrażenie zgody na udział
  w projekcie.

 • Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie.

 • Dokumenty rekrutacyjne – dokumenty, które Kandydat ubiegający się o zakwalifikowanie
  do Projektu ma obowiązek złożyć do Organizatora Projektu/ Biuro Projektu.

 • Biuro Projektu – Syntea S.A. Centrum Edukacyjne – Warszawa, ul. Postępu 21, budynek A,
  02-676 Warszawa; Dane kontaktowe: tel. (22) 37 97 728

 1. Strona internetowa Projektu: http://projekty.syntea.pl/moje-przedszkole-najlepszy-start-wlochy/

 2. Kierownik projektu Monika Markucińska, tel. 797 029 194, mail: monika.markucinska@syntea.pl

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w działaniach na rzecz nauczycieli, pracowników pedagogicznych oraz dzieci w wieku przedszkolnym objętych wsparciem w ramach Projektu „Moje Przedszkole – najlepszy start – Dzielnica Włochy m.st. Warszawa” oraz prawa i obowiązki Uczestników Projektu.

 4. Każda osoba, ubiegająca się o udział w projekcie zobowiązana jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i dokonania akceptacji wszystkich jego postanowień.

 5. Każda osoba, ubiegająca się o udział w Projekcie podlega procesowi rekrutacji, który opisany został
  w § 4 niniejszego regulaminu.

 6. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, należy do Kierownika projektu.

§ 2

Informacje o projekcie

 1. Projekt „Moje Przedszkole – najlepszy start – Dzielnica Włochy m.st. Warszawa” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4. Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

 2. Projekt „Moje Przedszkole – najlepszy start – Dzielnica Włochy m.st. Warszawa” realizowany
  jest na podstawie umowy RPMA.10.01.04-14-1083/15-00 podpisanej z Województwem Mazowieckim.

 3. Projekt „Moje Przedszkole – najlepszy start – Dzielnica Włochy m.st. Warszawa” jest projektem partnerskim. Liderem projektu jest SYNTEA S.A. z siedzibą w Lublinie przy ulicy Wojciechowskiej 9a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308412. Partnerem projektu jest Dzielnica Włochy m.st. Warszawy Aleja Krakowska 257, 02-133 Warszawa

 4. Projekt realizowany jest w okresie od 1 marca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.

 5. Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej dziewięciu przedszkoli
  w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu, wynikającego z niepełnosprawności oraz rozszerzenie oferty Ośrodków Wychowania Przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym wykorzystujące ICT).

 6. Cele szczegółowe:

  • Podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez opracowanie innowacyjnych programów, zajęć dla dziewięciu przedszkoli w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy do końca czerwca 2017r.

  • Podniesienie kompetencji zawodowych 100 nauczycieli z przedszkoli objętych Projektem
   do końca czerwca 2017r.

  • Zwiększenie szans edukacyjnych 1054 dzieci w dziewięciu przedszkolach poprzez realizację dodatkowych i specjalistycznych zajęć do końca czerwca 2017r.

 7. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

 8. Projekt obejmuje wsparciem:

  • 9 Ośrodków Wychowania Przedszkolnego – Przedszkole nr 22, Przedszkole nr 29, Przedszkole nr 60, Przedszkole nr 71, Przedszkole nr 77, Przedszkole nr 78, Przedszkole nr 313, Przedszkole nr 314, Przedszkole nr 419;

  • 100 nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych wymienionych przedszkoli wyłonionych
   w procesie rekrutacji;

  • Wszystkie dzieci (1054 UP) uczęszczające do wymienionych przedszkoli w tym 86 z orzeczoną niepełnosprawnością, 95 objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz 396 ze zdiagnozowaną wadą wymowy.

 9. Projekt zakłada realizację następujących form wsparcia dla:

 1. Dzieci:

 • Opracowanie programu zajęć dodatkowych „Świat cyfrowych zabaw” dla dzieci
  w wieku przedszkolnym, uwzględniający i kompensujący występujące deficyty
  i niepełnosprawności. Program zajęć oparty będzie o innowacyjne rozwiązanie Aptech Learning Ladder (multimedialny program, który poprzez radość uczenia wprowadza dzieci w wieku przedszkolnym w świat cyfrowy i prostych zwrotów w języku angielskim, za pośrednictwem animowanych postaci – zwierzątek morskich i ich przygód);

 • Integracyjne zajęcia „Świat cyfrowych zabaw”;

 • Zajęcia dla dzieci z opinią/orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub orzeczeniem o niepełnosprawności: logopedyczne i psychoruchowe lub socjoterapeutyczne.

 1. Nauczycieli:

  • Multimedia w dydaktyce (kurs oparty o standard VCC) obejmujące zagadnienia: multimedia, grafikę komputerową, prezentacje multimedialne, proste animacje;

  • Emisja głosu (kurs w standardzie VCC) obejmująca zagadnienia: głos podstawowe narzędzie pracy, warunki prawidłowej emisji, proces wydobywania głosu, higiena głosu i praca nad głosem, wpływ postawy ciała i oddechu na głos, techniki oddychania, ekspresja mowy, budowanie kontaktu z innymi za pomocą głosu, podstawowe ćwiczenia oddechowe, higiena aparatu głosowego w pracy;

  • Pierwsza Pomoc (kurs w standardzie VCC) obejmujący zagadnienia: sprzęt ochrony, apteczki, ocena zagrożeń, wywiad ratowniczy, pozycja bezpieczna, resuscytacja u dzieci i dorosłych, obsługa automatycznego defibrylatora, stan nagłego zagrożenia zdrowia, opatrunki, oparzenia, ewakuacja z miejsc zagrożenia, radzenie sobie ze stresem podczas akcji;

  • Praca z dzieckiem z deficytami obejmująca zagadnienia: rodzaje i stopnie deficytów
   i niepełnosprawności, ich wpływ na rozwój dziecka, na jego funkcjonowanie psychospołeczne oraz na funkcjonowanie systemu rodzinnego, metody i narzędzia pracy;

  • Terapia zajęciowa (kurs oparty o system certyfikacji VCC) obejmująca zagadnienia: techniki
   i rodzaje pracy z dzieckiem;

  • Każdy z kursów (z wyjątkiem kursu praca z dzieckiem z deficytami) zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym oraz wydaniem certyfikatu VCC Vocational Competence Certificate – stanowiący jednolity system kształcenia i certyfikacji kompetencji zawodowych.

§ 3

Zasady organizacji i uczestnictwa w projekcie

 1. Uczestnictwo w projekcie obejmuje: zajęcia integracyjne dla dzieci, mające na celu zaspokojenie ich potrzeb socjoterapeutycznych, logopedycznych i psychoruchowych, jak również kursy uzupełniające dla nauczycieli w zakresie doskonalenia ich umiejętności i kompetencji zawodowych.

 2. Wsparcie udzielone w ramach Projektu obejmuje odpowiednio:

 • Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w edukacji przedszkolnej

 • Integracyjne zajęcia „Świat cyfrowych zabaw”– 20 godz./132 grupy maksymalnie
  8-osobowych

 • Zajęcia dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością realizowane w zależności od potrzeb indywidualnych, zwiększające szanse edukacyjne dzieci w edukacji w przedszkolnej

 • Psychoruchowe/socjoterapeutyczne – 20 godz./ 11 grup

 • Logopedyczne – 8 godz./ 50 grup (396 dzieci u których zdiagnozowano wady wymowy)

 • Kursy uzupełniające dla nauczycieli w zakresie doskonalenia ich umiejętności
  i kompetencji zawodowych

 • Multimedia w dydaktyce – 60 godz./ 10 grup

 • Emisja głosu (VCC) – 30 godz./ 10 grup

 • Kurs Pierwsza Pomoc (VCC) – 60 godz./ 10 grup

 • Praca z dzieckiem z deficytami – 20 godz./ 10 grup

 • Terapia zajęciowa – 50 godz./ 10 grup

 1. Zajęcia będą prowadzone według ustalonych harmonogramów, o których UP zostaną odpowiednio wcześniej poinformowani.

 2. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z zasadą równości szans, w tym równości płci kobiet i mężczyzn. Prowadzący zajęcia nie będą prowadzili żadnych działań dyskryminujących i nie będą powielali żadnych stereotypów związanych z płcią, wiekiem, orientacją seksualną, statusem społecznym i ekonomicznym, niepełnosprawnością, światopoglądem, przynależnością etniczną i kulturową oraz wyznaniem.

 3. W ramach kursów uzupełniających Uczestnicy Projektu otrzymają materiały szkoleniowe.

 4. Podczas realizacji zadań projektowych nadzór nad ich prawidłową realizacją i organizacją sprawuje Kierownik projektu.

§ 4

Zasady rekrutacji

 1. Rekrutacja do Projektu ma charakter otwarty i jednorazowy. Prowadzona będzie zgodnie
  z zasadą równości szans, w tym równości płci kobiet i mężczyzn, tj. w projekcie mogą uczestniczyć wszyscy spełniający kryteria kwalifikacyjne bez względu na płeć, niepełnosprawność, światopogląd.

 2. Do Projektu zostanie zrekrutowanych 100 Uczestników w ramach realizacji kursów uzupełniających.*

 3. Rekrutacja będzie prowadzona od 16.08.2016 roku przy wsparciu Partnera Projektu.*

 4. Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej uczestników według kolejności zgłoszeń.*

 5. Osoby zakwalifikowane do Projektu oraz osoby z listy rezerwowej zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji drogą telefoniczną lub mailową.*

 6. Dokumenty rekrutacyjne wg. wzoru Organizatora Projektu przyjmowane będą osobiście
  w Biurze Projektu, za pomocą poczty tradycyjnej lub za pomocą e-mailem (w formie skanu)
  na adres monika.markucinska@syntea.pl. Dokumenty przyjmowane będą również w sekretariatach placówek objętych wsparciem.

 7. Uczestnicy projektu przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych, mają obowiązek zapoznać się
  z całością niniejszego regulaminu. Regulamin Uczestnictwa w Projekcie dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej
  http://projekty.syntea.pl/moje-przedszkole-najlepszy-start-wlochy/
  oraz w sekretariatach placówek objętych wsparciem.

 8. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

 1. Etap I: ogłoszenie naboru

Zaproszenie kandydatów do udziału w projekcie poprzez akcję promocyjną przybliżającą założenia Projektu oraz oferowane formy wsparcia podczas spotkań z przedstawicielami Partnera oraz Dyrektorami Ośrodków Wychowania Przedszkolnego objętymi wsparciem.

 1. Etap II: weryfikacja kryteriów dostępu

Kwalifikacja do Projektu prowadzona będzie spośród osób, które spełniają następujące kryteria rekrutacji:

 • Formalne:

  • 9 przedszkoli zlokalizowanych na terenie Dzielnica Włochy m.st. Warszawy – Przedszkole nr 22, Przedszkole nr 29, Przedszkole nr 60, Przedszkole nr 71, Przedszkole nr 77, Przedszkole nr 78, Przedszkole nr 313, Przedszkole nr 314, Przedszkole nr 419;

  • 100 nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych wymienionych przedszkoli wyłonionych w procesie rekrutacji;

  • Wszystkie dzieci (1054UP) uczęszczające do wymienionych przedszkoli w tym 86
   z orzeczoną niepełnosprawnością, 95 objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz 396 ze zdiagnozowaną wadą wymowy.

 • Podstawowe:

  • Złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych;

  • Chęć doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych przez nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych wymienionych Ośrodków Wychowania Przedszkolnego.

 1. Etap III: złożenie wymaganych dokumentów

 • Rodzic/Opiekun dziecka objętego wsparciem w ramach Projektu składa:

 • Zgodę na uczestnictwo dziecka w projekcie;

 • opinię/orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  i/lub orzeczeniem o niepełnosprawności
  – dotyczy dzieci ze stwierdzonym deficytem;

 • Nauczyciel zainteresowany udziałem w projekcie zobowiązany jest do złożenia:

  • Formularza zgłoszeniowego;

  • Deklaracji uczestnictwa w projekcie;

  • Zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Nie złożenie przez Kandydata ww. dokumentów skutkuje utratą przez niego prawa udziału
w projekcie.

 1. Etap IV: zakwalifikowanie uczestników

Sprawdzenie wymogów formalnych, opracowanie list podstawowych i rezerwowych.
O zakwalifikowaniu się do Projektu decyduje Komisja: Kierownik projektu oraz przedstawiciel Partnera. Od decyzji można się odwołać do Zarządu Wnioskodawcy.*

 1. Kandydat staje się Uczestnikiem projektu z chwilą podpisania Deklaracji uczestnictwa
  w projekcie. Nie złożenie przez Kandydata wszystkich wymaganych dokumentów skutkuje utratą przez niego prawa udziału w projekcie.

 2. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu lub na stronie internetowej projektu: http://projekty.syntea.pl/moje-przedszkole-najlepszy-start-wlochy/ oraz w sekretariatach Ośrodków Wychowania Przedszkolnego objętych wsparciem w ramach projektu.

 3. Dokumenty przyjmowane będą osobiście w Biurze Projektu/ za pośrednictwem poczty tradycyjnej
  lub elektronicznej (w formie skanu) na adres monika.markucinska@syntea.pl oraz w sekretariatach Ośrodków Wychowania Przedszkolnego objętych wsparciem.

 4. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 5. Za złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie prawdy w dokumentach rekrutacyjnych grozi odpowiedzialność karna z art. 286 Kodeksu Karnego.

§5

Prawa i obowiązki Uczestnika projektu

 1. Uczestnik projektu spełnia wymagania i akceptuje wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu.

 2. Uczestnik projektu zobowiązuje się uczestniczyć w prowadzonych w ramach Projektu zadaniach
  i kursach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator Projektu.

 3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad obowiązujących
  na poszczególnych etapach realizacji Projektu.

 4. Uczestnik projektu zobowiązany jest do punktualności i rzetelności.

 5. Uczestnik projektu zobowiązany jest do poddania się badaniom ewaluacyjnym Projektu
  w czasie jego trwania.

 6. Uczestnik projektu zobowiązuje się do uzupełniania wszelkiej dokumentacji związanej
  z realizacją Projektu, a w szczególności do: podpisywania list obecności, potwierdzeń odbioru materiałów szkoleniowych i zaświadczeń oraz innych dokumentów wskazanych przez Organizatora
  a związanych z realizacją Projektu.

 7. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w minimum 80% zajęć szkoleniowych pod rygorem skreślenia z listy uczestników.

 8. Uczestnik zobowiązuje się do przystąpienia do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje.

 9. Uczestnik zobowiązuje się do informowania Kierownika projektu o każdej zmianie danych osobowych czy danych dot. zamieszkania.

 10. Udział w projekcie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 11. Uczestnik projektu nie ponosi żadnych opłat z tytułu przystąpienia do Projektu oraz uczestnictwa
  w podjętych działaniach.

§6

Zasady ukończenia oraz rezygnacji z udziału w projekcie

 1. Uczestnik projektu po zakończeniu wsparcia w ramach Projektu uzyska zaświadczenia o jego ukończeniu i certyfikaty w przypadku zdania egzaminu końcowego. W celu otrzymania ww. zaświadczeń Uczestnik zobowiązany jest do obecności w co najmniej 80% przewidzianych programem zajęć. *

 2. Wszelkie nieobecności przekraczające dopuszczalny limit wymagają uzasadnienia. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub problemami zdrowotnymi, UP zobowiązany
  jest do dostarczenia do Biura Projektu zwolnienia lekarskiego w przeciągu5 dni roboczych.

 3. Nieuzasadnione przekroczenie dozwolonego limitu nieobecności jest równoznaczne z rezygnacją UP
  z dalszego uczestnictwa w Projekcie.

 4. Uczestnik szkolenia ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez przekazanie Organizatorowi pisemnej informacji o tym fakcie drogą tradycyjną na adres: Syntea SA Centrum Edukacyjne – Warszawa, ul. Postępu 21, budynek A lub na adres e-mail: monika.markucinska@syntea.pl

 5. Uzasadnione przypadki, o których mowa w §6 ust. 4 mogą wynikać z przyczyn zdrowotnych, losowych lub działania siły wyższej i nie mogły być znane UP w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia UP z listy uczestników, w przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu i/lub zasad współżycia społecznego.

 7. W przypadku, gdy Uczestnik projektu zrezygnuje z udziału w projekcie, utraci prawo uczestnictwa
  w projekcie lub zostanie skreślony z listy uczestników projektu, na jego miejsce przyjmowany jest pierwszy Kandydat z listy rezerwowej, który zadeklaruje chęć udziału w projekcie i spełni wymogi określone w § 4 ust. 8.

 8. Jeżeli UP z własnej winy nie ukończy szkoleń w ramach projektu, Organizator może zobowiązać
  go do zwrotu kosztów szkolenia proporcjonalnie do odbytego wsparcia.

 9. Organizator może odstąpić od obciążenia UP kosztami wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku UP wraz z odpowiednim umotywowaniem, np. zmiana miejsca zamieszkania, długotrwała choroba, zmiana miejsca pracy, zmiana miejsca placówki w przypadku dziecka, itp.

 10. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie w trakcie jego trwania, Uczestnik Projektu
  jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych.

§7

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Projektu będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu „Moje Przedszkole – najlepszy start – Dzielnica Włochy m.st. Warszawa”
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Projektu jest Marszałek Województwa Mazowieckiego mający swoją siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa.
 3. Projektodawca zobowiązuje się przestrzegać zapisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j.t.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
  i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych ( Dz. U. 2004 nr 100 poz. 1024)
  w stosunku do powierzonych i przetwarzanych danych osobowych.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
  z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

§8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin uczestnictwa w projekcie wchodzi w życie z dniem 01.08.2016 roku.

 2. Syntea SA zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu uczestnictwa w projekcie w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych.

 3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik projektu.
  Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

 5. Administratorem danych osobowych jest Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pełniąca funkcję Instytucji Zarządzającej

 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu.

Sporządził: Monika Markucińska
Kierownik Projektu

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika Projektu
Załącznik nr 3 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Załącznik nr 4 – Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie

Załącznik nr 5 – Opinia/orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub orzeczenie o niepełnosprawności

dotyczy dzieci ze stwierdzonym deficytem

* informacje oznaczone symbolem dotyczą wyłącznie nauczycieli

Skip to content